Årsmelding 2013

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2013 printericon a a a

Årsmelding for 2013

FROGN HISTORIELAG

Styret

Styret har bestått av:
Solveig Krogsrud (leder)
Torstein Aamodt (nestleder)
Arne Jørstad (kasserer)
Tore Vik (sekretær)
Laila Mathiesen (styremedlem)
Varamedlemmer har vært: Bjørg Andersen og Reidar Brevik.
Revisorer: Halvor Glenne og Steinar Sneis.
Valgkomiteen har bestått av: Svein Holsen, Anne Bonden og Jorun Burum.

Det har vært avholdt 10 styremøter og behandlet 76 saker.

Medlemmer

Historielaget hadde 165 medlemmer (samt 2 institusjonsmedlemmer) ved årsskiftet 2013/14. Laget har nå en epostliste med 80 adresser som vi bruker jevnlig til nytt fra laget og fra historiske organisasjoner.

Virksomheten

Møter og turer

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 5. mars. Etter årsmøtet holdt Tore Vik foredrag «100 år siden alminnelig stemmerett for kvinner».
Søndag 21. april ledet Reidar Øye Brevik en vandring i Kvadraturen.
Tirsdag 7. mai holdt Trond Svandal foredrag «Eiendomsforhold i Frogn i middelalderen».
Søndag 2. juni ledet torstein Aamodt en vandring i området Heer – Ottarsrud - Kringerud. Denne vandringen var et ledd i «Seks turer i Frogn».
Søndag 30. juni ledet Bjørn Linnestad en vandring i Hvitsten hvor vi bl.a. ble kjent med kunstnerne som hadde laget gallionsfigurer for Fred. Olsens skip.
Søndag 15. september arrangerte Historielaget i samarbeid med Drøbak og Frogn menigheter en tur til Håøya. Torstein Aamodt var turleder.
Tirsdag 24. september ble det i forbindelse med Follo Museums utstilling om Jo-Bu fabrikken holdt foredrag av Tore Vik med tittelen «Fra øks til hogstmaskin».
Søndag 29. september ble det arrangert tur til Tjuvåsen med Torstein Aamodt som turleder. Også denne turen var et ledd i «Seks turer i Frogn».
19. november holdt Reidun Aasheim foredrag om «Munchs liv på Ramme», og hun fortalte også om utgravningene ved Labo i Son.
Alle møtene har vært holdt på Follo Museum.

Annen virksomhet

Åpning av historisk sti for å gjøre kulturminner i Solbergbygda tilgjengelige, er blitt utsatt. Historielaget har gjort sin del av arbeidet. Sti er opparbeidet og merket og det er opparbeidet parkeringsplass. Stien vil imidlertid først bli åpnet våren 2014 p.g.a. permisjon for den som er ansvarlig for det faglige opplegget.

Det har tatt lengre tid enn antatt å få startet arbeid med å ta vare på det som finnes igjen av kulturminner langs Årungselva. Historielaget har fått en avtale med grunneier Nils Grande om å starte rydding rundt ruinene av Øvre Mølle. For å komme videre er vi avhengig av et samarbeide med Akershusmuseet når det gjelder finansiering. Det er nå tilsatt ny leder for Follo Museum og vi regner med at dette vil gjøre kontakten med Akershusmuseet lettere.

I september og oktober arrangerte Historielaget et slektsgranskningskurs. 20 personer deltok. Det er interesse for å fortsette arbeidet gjennom et slektsforum. Dette vil bli startet opp som en prøveordning vinteren 2014.

I forbindelse med nytt tak på Hospitalet, måtte arkivet fra Skancke som var lagret på loftet, flyttes. Historielaget ble kontaktet, og var behjelpelig med å få det flyttet til bankkjelleren. Vi har hatt arkivfaglig ekspertise til å se på materialet. I første rekke vil Historielaget gå gjennom materialet som er meget omfattende, for å få mer oversikt over hva det omfatter.

Arbeidsgrupper

Stigruppa har vært aktive med opparbeiding av stier i forbindelse med kulturminnene i Solbergbygda. Steinar Sneis har ledet arbeidet.

Gruppa for kirkehistorie og kirkegårder har etablert et praktisk samarbeid med Kirkekontoret, og blir varslet om sletting av graver som det ikke betales festeavgift for. Det planlegges kirkegårdsvandringer i samarbeid med Kirken.

Deltakelse i styrer og utvalg

Styret i Follo Historielag:   Bjørg Andersen, vara Torstein Aamodt
Styret i Stiftelsen Follo Museum og
Stiftelsen Haakon Ødegården:   Solveig Krogsrud
Representantskapet for Follo Museum:   Tore Vik, vararep. Arne Jørstad
Samarbeidsforum Fortidsminneforeningen:   Bjørg Andersen
Styret i Frogn Kulturråd:   Laila Mathiesen
Frogn Kulturråd – valgkomiteen:   Bjørg Andersen
Arbeidsgruppe for bevaring av
Årungenvassdraget:   Tore Vik og Arne Jørstad

For Frogn Historielag 24. januar 2014

Solveig Krogsrud      Torstein Aamodt     Arne Jørstad     Tore Vik     Laila Mathiesen

Publisert 24.03.2014
(sist oppdatert 06.03.2022)
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2013 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden