Ref. årsmøtet 2013

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2013 printericon a a a

Referat fra årsmøte 2013

REFERAT FRA ÅRSMØTE I FROGN HISTORIELAG

 
Tirsdag 5. mars 2013
Det var møtt fram 23 medlemmer av Frogn Historielag
Leder, Solveig Krogsrud ønsket velkommen. Det var ingen innvendinger mot innkallelsen. Til å lede årsmøtet ble valgt Halvor Glenne og til referenter Tore Vik og Laila Mathiesen. Kjell Roxrud og Turid Kleven ble valgt til å underskrive protokollen.
 
Årsmeldingen ble lest opp av leder. Det ble etterlyst antall deltakere på møter og turer. Det ble påpekt en feil i oversikten over arrangementer som vil bli rettet. Dessuten ble det etterlyst samarbeid med DIS-Norge når det gjelder virksomheten til Kirke/kirkegårdsgruppa. Årsmeldingen ble godkjent.
 
Regnskapet ble lagt fram av kasserer. Det var i budsjettet antatt at Historielaget ville få flere betalende medlemmer. De frammøtte ble oppfordret til å forsøke å skaffe nye medlemmer. Regnskapet ble godkjent.
 
Kontingenten ble foreslått å være uendret, kr. 360 for familier, kr. 240 for enkeltmedlemmer. Dette ble vedtatt.
 
Vedtektsendring. Styret hadde foreslått en liten endring i vedtektene: Under §3 Årsmøtet, foreslår styret at pkt. 8 og 9 bytter plass. Da vil valg på styreleder finne sted etter at styremedlemmene er valgt. Forslaget til vedtektsendring ble vedtatt.
 
Valg. Valgkomiteen har bestått av Lisbeth Wilberg, Anne Bonden og Svein Holsen. Komiteens forslag ble lagt fram av Anne Bonden. Følgende valg ble foretatt:
Styremedlemmer Solveig Krogsrud (gjenvalg) Torstein Aamodt (gjenvalg)
Leder Solveig Krogsrud (gjenvalg)
Varamedlemmer Bjørg Andersen (gjenvalg) Reidar Øye Brevik (ny)
Styret for 2013 består av:
Solveig Krogsrud, leder (2 år, 1 år som leder)
Torstein Aamodt (2 år)
Arne Jørstad (1 år)
Tore Vik (1 år)
Laila Mathiesen (1 år)
Varamedlemmer:
Bjørg Andersen (1 år)
Reidar Øye Brevik (1år)
Revisorer Halvor Glenne (gjenvalg) Steinar Sneis (ny)
Nytt medlem av valgkomiteen: Jorun Burum
 
Arbeidsprogram for 2013. Programmet for 2013 ble delt ut og gjennomgått av leder.
Det var ingen innkomne saker.
Helt til slutt ba Åsmund Berg om ordet. Han hadde tre saker han bad styret reagere på. Det var:
  • Årsmøtet ber styret arbeide for at det blir satt i gang slektsforskningskurs i Frogn
  • Årsmøtet ber styret søke Sparebankstiftelsen Østfold/Akershus om midler til prosjekter som er rettet mot livskvalitet for eldre og funksjonshemmede
  • Årsmøtet ber styret fremme forslag tilvalgkomitemedlem i Frogn kulturråd for 2014.
Etter årsmøtet holdt Tore Vik foredrag om kvinners stemmerett i Frogn og om deres påvirkning på det politiske livet. Materialet som ble belyst var hentet fra Folloarkivet, gamle aviser og Bygdehistorien for Frogn. Foredraget vil bli lagt ut på Historielagets hjemmeside.
Bjørg Andersen supplerte med materiale hentet fra Lokalhistoriewiki og folketellingene for 1900 og 1910. Det kom også fram synspunkter fra tilhørerne.
 
Frogn 9. mars 2013
 
                                                       Kjell Roxrud,          Turid Kleven
                                                                      underskrivere
Tore Vik,          Laila Mathiesen
             Referenter
 

 

Publisert 02.05.2013
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2013 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden