Årsmelding 2010

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2010 printericon a a a

Årsmelding 2010

Styret

Styret har bestått av:
Solveig Krogsrud – leder
Torstein Aamodt – nestleder
Arne Jørstad - kasserer
Tore Vik - sekretær
Anne Bonden - styremedlem
 
Varamedlemmer har vært: Jorun Burum og Bjørg Andersen
Revisorer: Halvor Glenne og Asgjerd Wærnhus
Valgkomiteen har bestått av: Ola Herje Raumli, Steinar Sneis og Lisbeth Wilberg.
 
Det har vært avholdt 8 styremøter og det er behandlet 60 saker
 
Medlemmer
 
Historielaget hadde 176 medlemmer ved årsskiftet 2010/2011.
 
Virksomheten
 
Møter og turer
 
Årsmøtet ble avholdt onsdag 3. mars. Etter foreningssakene holdt Knut Werner-Hagen foredrag om krigsutbruddet og oberst Eriksen.
 
Lørdag 10. april arrangerte vi tur til Hovedøya med seniorprest Karl Gervin som guide.
 
Lørdag 22. mai (ikke 8.mai) holdt major Jon Ivar Paulsen et foredrag om krigsminnesmerker i Frogn. Etter foredraget var det en vandring til minnestøtten ved Rådhuset, minnesmerket i Badeparken og bysten av oberst Eriksen
 
Lørdag 12. juni tur til stedet på Knardal i Nordre Frogn hvor et tysk fly styrtet i 1940. Rester av flyet og den ene tyske flygeren ligger fortsatt i myra. Forsøk på heving i vår tid har mislykkes.
 
Søndag 5. september var det en ekskursjon til Oscarsborg med Torstein Aamodt som guide.
 
Søndag 19. september ble det arrangert en vandring i den nordlige delen av Drøbak i samarbeide med Drøbak og Frogn menigheter.
 
Søndag 10. oktober arrangerte vi en vandring fra Røis til Kjeppestadbukta med Bjørn Linnestad og Svein Holsen som turledere. Isproduksjon og –transport var et av temaene, og det var meningen at turen skulle følges opp med et foredrag. Dette ble avlyst p.g.a. sykdom men Jan Wold Hansen holdt foredraget 8. februar 2011.
 
Tirsdag 2. november var det møte hvor Ole Johs. Hafsten, sokneprest Anne Mathilde Klare og kirkeverge Thor-Arne Prøis innledet om ”Kirken og kulturminner”
 
 
Øvrig virksomhet
 
Styret har tatt initiativet til et samarbeid med Frogn Bondelag og Frogn Bygdekvinnelag om rydding, merking og vedlikehold av kulturminner. Det er interesse for dette i de andre lagene men det gjenstår en del arbeid før en avtale kan inngås, og vi håper å komme videre med et konstruktivt samarbeide. Det finnes tilskuddsmidler til den slags tiltak.
 
Arbeidet med å legge til rette for å ta vare på de kulturminnene som finnes langs Årungenvassdraget har blitt stilt i bero. Det søkes om tilskuddsmidler til å lønne en prosjektleder med arbeidsplass ved Follo museum for å utvikle prosjektet videre.
Arkivet i bankkjelleren er blitt utrustet med arbeidsplass og hyller, arkivskap og annet nødvendig utstyr i løpet av høsten. Arbeidet med å legge til rette for bruk av arkivet vil bli utført i løpet av våren 2011.
 
Folderen som ble laget i 2009 er revidert. I forbindelse med ”Frogn, frognere, frognest” ble den tidligere folderen kopiert opp og supplert med programmet for 2010.
 
Arbeidsgrupper
 
Vi har hatt et møte med Frognmarkas venner som også er engasjert i merking og rydding av stier. Det er inngått avtale om at historielagets stier skal merkes på samme måte som de øvrige stiene, men med symbol for kulturminner.
 
Arbeid pågår med å opprette en kirkegårdsgruppe. Initiativet ble tatt etter møtet 2. november.
Ole Johs Hafsten har sagt seg villig til å følge opp det arbeidet.
 
Deltakelse i styrer og utvalg
 
Styret i Follo historielag: Bjørg Andersen
Styret for StiftelsenFollo Museum og
Stiftelsen Haakon Ødegården : Solveig Krogsrud.
Representantskapet for Follo Museum: Tore Vik, varamann Arne Jørstad
Samarbeidsforum Fortidsminneforeningen: Bjørg Andersen
Frogn kulturråd – valgkomiteen: Bjørg Andersen

Hjemmesider
 
Historielagets hjemmesider er mye benyttet, og de er godt oppdatert. Vi har begynt å legge ut referat fra møter og turer på hjemmesidene.
 
 
Frogn februar 2011
 
Frogn historielags styre
 
Tilføyet senere: informasjon om 22. mai og turen 12. juni.
 

 

Publisert 25.04.2012
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2010 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden