Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Arkivnøkkel-banken printericon a a a

Oversikt over dokumenter i arkivet vårt

Tore Vik har gått gjennom alt vi har lagret av dokumenter.
Han har laget en innholdsliste på SAK.
Her er dokumentet som søkbar PDF-fil

De som måtte ønske å studere noen av dokumentene selv, kan kontakte
Tore Vik (mobil 936 84 480, tore.vik@online.no)

Dokumentene var før i det gamle bankhvelvet til SpareBank 1.  Nå er de flyttet til
Rådhusets gamle arkivrom i kjelleren der. Det arbeides med å finne et bedre egnet sted.

 
 
 
 
INNHOLDET I FROGN HISTORIELAGS ARKIV
 
 
 
 
 
Fordelt på saksområder
 
 
 
 
Innhold
1. Arkeologi
 
 
2. Eiendomsforhold
 
 
3. Embedsmenn
 
 
4. Folketellinger
 
 
5. Foreningsliv
 
 
6. Historie - generell
 
 
7. Historie - Drøbak og Frogn
 
 
8. Istrafikk
 
 
9. Kirkebøker
 
 
10. Kirken i Drøbak
 
 
11. Kirken i Frogn
 
 
12. Korrespondanse - offentlig
 
 
13. Korrespondanse - privat
 
 
14. Krigshistorie
 
 
15. Landbruk
 
 
16. Pantesaker
 
 
17. Personalhistorie
 
 
18. Protokoller - offentlige
 
 
19. Protokoller - foreninger og lignende
 
 
20. Regnskaper m.m.
 
 
21. Skiftesaker
 
 
22. Skipsfart
 
 
23. Skole
 
 
24. Slektshistorie
 
 
25. Stedsnavn
 
 
26. Virksomheter
 
 
 
 
Saksområde
 Dokument
Nummer
 
 
 
1. Arkeologi
Om nogle Oldsager af Bronce
217 f
 
Notis om verning av Danmark
218 a
 
I Kirkebygden finner man minner fra de eldste tider
218 d
 
Utgravingen på tomten til Forenede Liv A/S - Tønsberg
275
 
 
 
2. Eiendomsforhold
Utskrift fra Drøbak Hospitals grunnbok
47
 
Informasjon om eiendommer og næringsvirksomhet
79
 
Opplysninger om Mariakirkens prosti
171
 
Jordegodsparter under kronen før og etter reformasjonen
248f
 
 
 
3. Embedsmenn
Geistelighet i Kristiania stift. Drøbak og Ås
66
 
Sorenskrivere i Follo
67
 
Fra Lensmannstjener til Kongelig Majestets Foged
248a
 
 
 
4. Folketellinger
Fantefortegnelsen 1845
26
 
Anna Tranberg. Folk og fant (navnelister)
28
 
Utskrift av deler av folketellingen 1801
166
 
Mandtall for Ladestedet Drøbach 1763
174
 
Folketellingen 1801 Aas og Froen. (Datautskrifter)
182 a U
 
Folketellingen 1801 Navneregister (Datautskrifter)
182 b U
 
Personer utvandret fra Drøbak
241
 
Folketelling 1801 for Drøbak - Trykt hefte. Akershus Amtstidende
291
 
 
 
5. Foreningsliv
Brev fra Drøbaks Skytterlag til Drøbaks Formandsskab 27.11.1872
226
 
Frogn Ungdomsforening - historikk
230 c
 
Venner av hestesporten
282
 
 
 
6. Historie - generell
Norge i 1814. Historisk lesning for gymnaset
206 a
 
Asbjørn Øverås: Lendmannsklassa i Noreg i det 12. hundreåret.
217 b
 
Ting. Artikkel fra Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder
217 d
 
Landskyld. Artikkel fra Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder
217 e
 
J. Worm-Müller: Norged gjennom nødsårene
217 h
 
Edruelighetsforhold i Norge 1814-1848
231 a
 
Fredrik Grøn: Kostholdet i Norge omkring 1500-tallet
234 a
 
Knut Mykland: Skiftet i forvaltningsordningen Danm./Norge 1630-70
292
 
 
 
7. Historie - Drøbak
Om Drøbak - navnet og historie
73
og Frogn
Avisartikler om Drøbak
176
 
Div. avskrifter ang. overgang til kjøpstad
169
 
Notater om arbeidet med å skaffe Drøbak kjøpstadsrettigheter
177
 
Lærer Ole Oløsen Bratagers artikler om Frogns historie
210
 
Norske storgaarder. Kra. 1920. Artikkel om Froen
217 g
 
Skrivergården i Drøbak
249
 
Utdrag av amtmannsberetninger angående Drøbak 1856-210?
262
 
Familieliv i Drøbak i 1700- og 1800-årene. Utvalgte familier
293
 
 
 
8. Istrafikk
Registrering av isdammer
235
 
Isdammer i Frogn
236 a
 
Fordeling av iseksporten over Drøbak tollsted
236 b
 
Isskjæringen i Follo
236 c
 
Isskjæring. Arbeidsteknikk og arbeidssituasjoner
236 e
 
Ishåndtering
236 f
 
Beskrivelse av isdammer
259
 
Isskjæring i Frogn
260 a
 
Is-skjæring. Arbeidsteknikk og arbeids-situasjoner
260 b
 
Iseksport fra Drøbak 1875
261 a
 
Da frosset vann ble kontanter
261 b
 
Is-dammer, lasteplasser for is og tømmer ved Oslofjorden
261 c
 
 
 
9. Kirkebøker
Utskrift av kirkebøker fra Aas og Frogn
75
 
Utskrift fra kirkebøker fra Ås 1820-1843
244
 
 
 
10. Kirken i Drøbak
Vår Frelsers kirke i Drøbak
207a
 
Drøbak kirke - jubileumsgudstjeneste 1976
268
 
 
 
11. Kirken i Frogn
Frogn gamle kirke fra 1600-tallet
197
 
Frogn kirke
206b
 
Frogn kirkes eldre historie
257a
 
Det gamle Kristusbildet i Frogn kirke
257b
 
Tegning av gamle Frogn kirke
263
 
 
 
12. Korrespondanse
Frogn forsyningsnemnd
19
- offentlig
 
 
 
 
 
13. Korrespondanse
Kopibok for Henry Parr samuelsen
35 H
- privat
Brev med opplysninger om F. Ring
178
 
Familieforhold i familien Wold/Plade (kopi av brev fra H. Harboe)
224
 
Brev, dikt m.m. ang. medlemmer av Carlsen-familien
286 d
 
 
 
14. Krigshistorie
Om rosstjeneste samt en del personalopplysninger
71
 
"Hjemmestyrkene i Follo"
202
 
Folkets krig i 1814
217j
 
Den norske Hær
231c
 
Den norske Hærlov
248bc
 
Nordmændenes Infald i Bohuslen
248d
 
Fredsslutningen 14de Juni 1720
248e
 
Korrespondanse om "Hjemmestyrkene i Follo"
250
 
Oscarsborg festning 9. april 1940
269
 
Diverse stoff om Oscarsborg i 1940 og oberst Eriksen
296
 
 
 
15. Landbruk
Træk af det Norske Kvægbrugs Historie 1660-1814
211
 
Innlegg av I.C. Brandt
211
 
Garder, bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen
217a
 
Artikkel om landbrukshistorie (Skappel)
117i
 
Om Fæhuse i Norge. Rittmester Darre
220
 
 
 
16. Pantesaker
Panteregisteret - Frogn
42
 
Follo pantebok - Ås-Frogn 1743-88
64
 
Utskrift av Follo pantebok
167
 
Pantebok
179
 
Pantebok
180
 
Pantebok
181
 
Håndskrevet liste over utestående fordringer
183
 
Utskrift av panteregisteret
195
 
Utskrifter fra Follo Pantebok 1739 og 1756
223
 
Utskrift av Follo pantebok
225
 
 
 
17. Personalhistorie
Parrs regnskaper
3
 
Kopibok for Henry Parr Samuelsen
35
 
Personalopplysninger
48
 
Personalopplysninger fra Hølen, Hvidtsten og Vestby
68
 
Personalopplysninger. Familien Parr
167
 
Personalopplysninger O.O. Bratager, J. Fuglesang og L. Skramstad
167
 
Sang til diamantbryllupet. Hans Martin og Maren Nielssen
168
 
Opplysninger fra Hans Martin Nilssen (f. 1835)
170
 
Brev med opplysninger om F. Ring
178
 
Attester
189
 
Hyrebøker
190
 
Minnestoff fra Frogn
215
 
General F.W.B. Stabells autobiografi
216
 
Tordenskiolds matros
216
 
Hans Henry Parrs dagbok 1845
221
 
Erklæring fra H.J. Hvitfeld 30. mai 1810
222
 
Minnetale over Kjeld Nicolai Godthard Andresen
231b
 
Nekrolog over captein Wilhelmsen
254
 
Om Kjeld Nicolai Gothard Andresen (1808-1851)
255
 
 
 
18. Protokoller -
Fra Follo forhørsprotokoll
6
offentlige
Overformynderiets regnskapsprotokoll
34 H
 
Magistratprotokoll for Drøbak
36 H
 
Drøbak karantenekommisjon - forhandlingsprotokoll
37 H
 
Fogderegnskaper Aker og Follo 1696-98
43
 
Utskrifter fra Follo tingbøker (nr. 37, 38, 39, 40 og 41)
172
 
Avskrift fra Follo tingbok
200
 
Formannsskapsprotokoll Ås 1837-38
243
 
 
 
19. Protokoller -
 
 
foreninger m.m.
 
 
 
 
 
20. Regnskaper m.m.
Parrs regnskaper
3
 
Overformynderiets regnskapsprotokoll
34 H
 
Fogderegnskaper Aker og Follo 1696-1698
43
 
Slutseddel paa Kul og Koks med A. Paus's Eftf. Kristiania
201
 
Diverse fakturaer
203
 
 
 
21. Skiftesaker
Follo skifteprotokoll
41
 
Follo skifteprotokoll
44
 
Skifteprotokoll
45
 
Kristiania skifteprotokoll nr. 6
69
 
Follo skifteprotokoll
76
 
Arveskifte fra Søndre Børsum 16. aug 1756
204
 
 
 
22. Skipsfart
Diverse journaler, korrespondanse m.m.
4
 
Nasjonalitetsbevis
5
 
Båttrafikken Nesodden - Oslo gjennom 150 år
32
 
Hyrebøker
190
 
Drøbaks handelsflåte
194
 
Avskrift av tingbok - omtale av fjordbåter
198
 
Stoff om gamle fjordbåter
199
 
Skipsflåtens størrelse
216
 
Drøbaks handelsflåte
256
 
Iseksport fra Drøbak 1875
261 a
 
 
 
23. Skole
Skoleplan for Drøbak folkeskole
33
 
Skolehistorisk kjeldemateriale
218-3b
 
Beretning om Størens folkeskoler femåret 1891-95
253
 
Protokoll for Finmarks Amtsskolekommisjon 1878-90
295
 
 
 
24. Slektshistorie
Personopplysninger - familien Parr
167
 
Beretning og arkivmateriale om familien Samuelsen
175
 
Familieforhold i familien Wold/Plade
224
 
Håndskrevet notat ang. Niels Carlsens slekt
286a
 
Niels Carlsens etterkommere
286b
 
Avisstoff om medlemmer av Carlsen-familien
286c
 
Brev, dikt m.m. angående medlemmer av Carlsen-familien
286d
 
Av Holterman-familiens slektsbok
286e
 
Bilder av Carlsen-familiens medlemmer
286f
 
Familieliv i Drøbak i 1700 og 1800 årene. Utvalgte familier
293
 
Slektspapirer Wessel-Berg
298
 
 
 
25. Stedsnavn
Om Drøbak - navnet og historie
73
 
Opplysninger om navnet "Vindfangerbukten"
173
 
Stedsnavn m.m.
240
 
 
 
26. Virksomheter
Om handel på landet i Norge
65
 
Om smia og hjulmakerverkstedet på Ø. Glenne
196
 
Krittpipefabrikken i Husvik
'214
 
 
 
 
 
 

Publisert 29.02.2012
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Arkivnøkkel-banken printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden