Ref. årsmøtet 2010

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2010 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn historielag 3.mars 2010

20 medlemmer var møtt frem og ble ønsket velkommen av styreleder Solveig Krogsrud.

 1. Godkjenning av innkallelsen
  Innkallelsen ble godkjent.
 2. Valg av møteleder og referent
  Tore Vik ble valgt til møteleder og Arne Jørstad til referent.
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  Valgt ble Åsmund Berg og Halvor Glenne
 4. Styrets årsmelding
  Årsmeldingen ble lest opp av styreleder Solveig Krogsrud. Den ble godkjent.
 5. Regnskap for 2009
  Regnskapet, som var sendt medlemmene sammen med innkallingen, ble gjennomgått av kasserer Arne Jørstad. Det ble godkjent som historielagets regnskap for 2009.
 6. Kontingent
  Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om uendret kontingent 2010, dvs. kr. 360,- for famliemedlemskap og kr. 240,- for enkeltmedlemskap.
 7. Budsjett for 2010
  Budsjettforslaget, som var sendt medlemmene sammen med innkallingen, ble gjennomgått
  av kasserer Arne Jørstad. Det ble godkjent.
 8. Valg av styreleder
  Valgkomitèen fremmet forslag om gjenvalg av Solveig Krogsrud som styreleder 2010.
  Hun ble valgt.
 9. Valg av styre med varamedlemmer
  Følgende styremedlemmer sto på valg: Arne Kr. Raanaas og Bjørg Andersen som ikke ønsket gjenvalg, samt Arne Jørstad. På valg sto også varamedlemmene Ole-Johs. Hafsten og Jorun Burum. Som nye medlemmer av styret hadde valgkomitèen innstilt Tore Vik og Anne Bonden, samt gjenvalg av Arne Jørstad.. Som varamedlemmer innstilte valgkomitèen Bjørg Andersen og Jorun Burum. Innstillingen ble godkjent.

  Etter dette består styret av:
  Styreleder Solveig Krogsrud (1 år) og styremedlem (1 år)
  Kasserer Arne Jørstad (2 år)
  Styremedlem Torstein Aamodt (1 år)
  Styremedlem Tore Vik (2år)
  Styremedlem Anne Bonden (2 år)
  Varamedlem Bjørg Andersen (1 år)
  Varamedlem Jorun Burum (1 år)
 10. Valg av revisorer
  Valgkomiteen foreslo gjenvalg av Halvor Glenne og Asgjerd Wærnhus, hvilket ble godkjent.
 11. Valg av valgkomité
  Ellen Klynderud fratrådte etter endt 3 års-periode, og som nytt medlem ble valgt Lisbeth Wilberg. Valgkomiteen består for øvrig av Ola Herje Raumli og Steinar Sneis.
 12. Arbeidsprogram for 2009
  Styrelederen redegjorde for hva styret har tenkt å gjennomføre av arrangementer frem til sommerferien. Disse vil bli kunngjort senere.
 13. Innkomne forslag
  Det forelå ingen innkomne forslag til behandling.

Alle vedtak var enstemmige.

Etter at årsmøtet var hevet, holdt oberstløytnant Knut Werner-Hagen fra Krigsskolen et svært interessant foredrag med tema oberst Birger Eriksen og 9. april 1940. I tillegg til årsmøtedeltakerne, møtte ytterligere 21 personer for å høre foredraget.

Referent Arne Jørstad
10. mars 2010

Åsmund Berg             Halvor Glenne  
        (sign)                     (sign)                         

 

Publisert 12.05.2010
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2010 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden