Ref. årsmøtet 2005

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2005 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn Historielag 16. februar 2005

 1. Møtet ble åpnet ved at formannen sa minneord om Laura Brun, lagets æresmedlem, som har gått bort siden forrige årsmøte.
 2. Formannen ønsket velkommen, spesielt Gro Røsth fra Frivillighets-sentralen. Halvor Glenne ble valgt til møteleder, Tore Vik til referent. Jorunn Kolbjørnsrud og Turid Wagner Johansen ble valgt til å underskrive protokollen.
 3. Sekretæren leste opp årsmeldingen. Det ble gitt enkelte supplerende opplysninger fra styremedlemmene. Den fremlagte årsmeldingen ble vedtatt som historielagets årsmelding for 2004.
 4. Kasserer redegjorde for regnskap et. Dette er gjort opp med et overskudd på 9.500 kr. Det ble pekt på at støtte var mottatt fra fylkesmannen, ikke fylkeskommunen. Regnskapet er revidert, og det ble godkjent av årsmøtet.
 5. Kontingenten var foreslått uforandret. Årsmøtet sluttet seg til dette.
 6. Budsjettet ble fremlagt muntlig. Det var et budsjett i balanse. Møteleder ønsket seg skriftlig budsjett fremlagt. Det står ikke noe om budsjett-behandling i vedtektene, men det er likevel ønskelig at årsmøtet blir orientert.
 7. Arbeidsprogrammet ble lagt fram av nestleder:
  Det blir foredragsmøte 9.mars hvor Monica Mørch forteller om Urskog fort og 1905. Vårturen går i Sørbygda 23.april. I år er det 60 år siden frigjøringen etter Andre Verdenskrig. Dette blir markert på Håøya søndag 8.mai. Markeringen av 100 år siden 1905 skjer gjennom arrangementer 4.juni (Frogn, frognere, frognest), 9. juni (flaggsermoni på Oscarsborg) og 25. juni (nasjonal markering på Oscarsborg). Høstturen blir 18 september. Da går vi fra Froen til Fløyspjeld og via Bonn tilbake til Frogn kirke. 2. okt. blir det eldrevandring fra Follo museum til Husvik. Høstmøtet blir 25. oktober.
 8. Valg:
  Åsmund Berg ble gjenvalgt som leder for et år. Blant styremedlemmene var Kjell Roxrud og Tore Vik på valg. Tore Vik hadde frasagt seg gjenvalg. I hans sted hadde valgkomiteen foreslått Trine Skjellerud som ble valgt. Kjell Roxrud ble gjenvalgt. Begge ble valgt for to år.

  Som varamedlemmer av styret ble valgt Ole-Johs Hafsten (gjenvalg) og Solveig Krogsrud (ny). Halvor Glenne ble gjenvalgt som revisor sammen med Kjell B. Johansen. Styret hadde foreslått Torill Weiskopf som nytt medlem av valgkomiteen, og hun ble valgt.
 9. Etter innstilling fra styret foreslo historielagets leder at Ole-Johs. Hafsten utnevnes til æresmedlem av historielaget for sin mangeårige innsats for historielaget. Dette ble vedtatt.

Etter årsmøtet innledet ordfører Thore Vestby om frivillig arbeid og Gro Røsth fortalte om Frivillighetssentralens arbeid. Formannen utfordret styremedlemmene Tore Vik, Kjell Roxrud og Bjørg Andersen til å redegjøre for henholdsvis historielagets arbeid med kulturminneregistrering, merking av gamle stier og veier og arbeidsgruppene.

Bjarne Berntsen redegjorde for et arbeid han hadde gjennomført sammen med Gretha Christiansen angående en tur som aldri ble noe av. Da hadde de gått forbi ti isdammer mellom Dammen og Hallangen.

Jon Ivar Paulsen redegjorde for et registreringsarbeide som Heimevernet hadde gjennomført for å kartlegge minnestøtter og monumenter med militær tilknytning i Akershus og Østfold. I Frogn var det registrert 15 minner. Spesielt retterstedet på Håøya ble trukket fram. Det foreligger mye materiale om dette, og det bør være en oppgave for historielaget å bearbeide dette og gjøre det kjent.

I sitt avslutningsinnlegg pekte ordføreren på betydningen av kulturminne-registreringen. Han pekte også på at ikke alt kan tas vare på, men at det er viktig at vi kjenner til hva som finnes. I forbindelse med den ventede Stortingsmeldingen pekte han på at et samarbeide med historielaget ville være aktuelt dersom, slik det ventes, kommunene blir trukket sterkere inn i kulturminneforvaltningen.

Drøbak 22. februar 2005

ref. Tore Vik
underskrivere: Jorunn Kolbjørnsrud og Turid Wagner Johansen

Publisert 23.02.2005
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2005 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden