Ref. årsmøtet 2006

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2006 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn Historielag 2. mars 2006

 1. Historielagets leder ønsket velkommen. Halvor Glenne ble valgt til møteleder, Trine Skjellerud til referent. Steinar Eriksen og Torstein Aamodt ble valgt til å underskrive protokollen.
 2. Sekretæren leste opp årsmeldingen. Det ble gitt enkelte supplerende opplysninger fra leder Åsmund Berg. Han påpekte den positive utviklingen av medlemstallet i laget og at det er viktig at vi som medlemmer kanskje kan få med oss flere inn i laget. Videre nevnte han det positive samarbeidet med andre lag og foreninger bl.a. DFI og Eldrerådet. Det har også vært et viktig arbeid historielaget har gjort i forbindelse med høringsuttalelser. Det viser seg at dette er noe som har blitt tatt hensyn til - og det er positivt. Det er videre et håp om at det etableres et lokalhistorisk arkiv i Frogn. Lederen nevnte også at det er et ønske om de gruppene som har ligget litt nede i det siste – Kystkulturgruppa og Slektsgranskningsgruppa – igjen får mulighet til å være en viktig del av historielagets arbeid. Halvor Glenne etterlyste opptak fra Frogn-dialekt kvelden 9. november. Bjørg Andersen opplyste at det er Follo museum som har opptak fra denne kvelden og at historielaget skal ta kontakt med Follo museum, slik at laget kan ha mulighet til å spille dette av for de av medlemmene som ønsker det. Glenne roste også historielagets Web-sider. Den fremlagte årsmeldingen ble vedtatt som historielagets årsmelding for 2004.
 3. Kasserer redegjorde for regnskapet. Dette er gjort opp med et overskudd på kr. 52.189,36 Historielaget har fått kr. 75.000 til arbeidet med gamle stier og veier og det gjør at denne delen av lagets arbeid dekkes igjennom disse midlene. Regnskapet er revidert, og det ble godkjent av årsmøtet.
 4. Kontingenten var foreslått uforandret. Årsmøtet sluttet seg til dette.
 5. Budsjettet ble fremlagt.
  Det var et budsjett der gjenstående øremerket beløp fra Sparebankstiftelsen kr. 40.000 var satt opp som en utgiftspost til merking av stier og veier. Leder av gruppa for merking av stier og veier, Kjell Roxrud, mente at dette beløpet måtte fordeles over flere år. Det står ikke noe om budsjettbehandling i vedtektene, men det er likevel ønskelig at årsmøtet blir forelagt et skriftlig budsjett og at dette kommer inn i vedtektene. Det var ellers ingen kommentarer til budsjettet.
 6. Arbeidsprogrammet for 2006 ble lagt fram av nestleder Bjørg Andersen:
  – Foredrag om stedsnavn på Nesodden og i Nordre Frogn ved Stein Turtumøygard torsdag 27.4. – Kurs i kulturminneregistrering på Dal skole lørdagene 6.5 og 20.5 (forandret).
  – Vandring Froen - Fløyspjeld - Bånn - Frogn kirke søndag 14.5.
  – Vandring til Bygdeborgen på Tjuvåsen 9.9. med orientering om steder nevnt i Trygve Gulbranssens forfatterskap (Bakom synger skogene).
  – Visning av gamle filmer fra Frogn eventuelt i oktober
  – Det vil bli et kurs når det gjelder Slektsforskning på data. Det kommer en representant fra DIS i løpet av høsten.

  Åsmund Berg hadde en liten kommentar til Arbeidsprogram/videre arbeid i Historielaget og refererte fra styrets protokoll vedrørende merking av stier og veier:
  "Neste merking: Fra Nye Sogsti skole gjennom skogen til Skanseåsen Bygdeborg. Dette er viktig bl.a. på grunn av utbyggingspress".
 7. Valg:
  Bjørg Andersen ble valgt som ny leder for et år. Blant styremedlemmene var Ragnhild Strand på valg. Ragnhild Strand hadde frasagt seg gjenvalg. Det måtte også velges et nytt styremedlem etter Bjørg Andersen som ble valgt til ny leder. Ola Herje Raumli og Arne Jørstad ble valgt som nye styremedlemmer. Begge ble valgt for to år.

  Som varamedlemmer av styret ble valgt Ole-Johs Hafsten (gjenvalg) og Solveig Krogsrud (gjenvalg). Begge ble valgt for et år. Halvor Glenne ble gjenvalgt som revisor sammen med Kjell B. Johansen. Styret hadde foreslått Turid Kleven som nytt medlem av valgkomiteen, og hun ble valgt.
 8. Åsmund Berg takket Ragnhild Strand for en flott innsats i Frogn Historielag. Ny leder Bjørg Andersen takket også Åsmund Berg for hans utrettelige innsats for historielaget. Både Ragnhild Strand og Åsmund Berg fikk overrakt blomster.

Etter årsmøtet holdt ordfører Thore Vestby en liten tale der han hilste Frogn historielag og takket for et aktivt år.

Jon Ivar Paulsen holdt et foredrag med tittelen "Krigsminnesmerker i Frogn - en bevarings- og synliggjøringsoppgave". Foredraget var bygget rundt 15 registrerte og godkjente minnesmerker i Frogn. Han fortalte om bakgrunnen for de forskjellige minnesmerkene og viste også bilder med diverse opplysninger for hvert enkelt minnesmerke. Paulsen påpekte at det er viktig at vi tar vare på fortidens fotspor. Dette er vår arv og vårt ansvar. Han etterlyste også et engasjement når det gjelder formidling av kunnskap om disse minnesmerkene. Dette er en utfordring ikke minst for kommunen – der Historielaget kan virke som pådriver og "vaktbikkje". Paulsen utfordret Historielaget når det gjaldt en markering ved retterstedet på Håøya i mai måned. Han mente at dette er en merkedag som bl.a. Frogn historielag kan være med å markere. Han avsluttet foredraget med å minne oss på det ansvar vi har for å være med å bevare disse minnesmerkene og å formidle kunnskap. Jon-Ivar Paulsen ble takket for et meget godt foredrag

Drøbak 2. mars 2006
Trine Skjellerud, Steinar Eriksen, Torstein Åmodt

Publisert 08.03.2006
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2006 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden