Ref. årsmøtet 2007

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2007 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn Historielag 27. februar 2007

 1. Historielagets leder ønsket velkommen. Halvor Glenne ble valgt til møteleder, Trine Skjellerud til referent.
 2. Hans-Petter Glenne og Jorunn Kolbjørnsrud ble valgt til å underskrive protokollen.
 3. Lederen leste opp årsmeldingen. Det ble gitt enkelte supplerende opplysninger fra leder Bjørg Andersen. Hun redegjorde for sitt arbeid med Fotefar som er et hefte som er utgitt av Landslaget for Lokalhistorie i skolen. Hun har i en periode vær redaktør for dette heftet. Flere av artiklene i heftet er hentet fra Frogn. Ole-Johs. Hafsten henstilte om at årsmeldingene må være mer innholdsrike – gjerne med antall deltakere på de forskjellige arrangementer. Han påpekte også at årsmeldingen skal være styrets årsberetning - og ikke sekretærens. De siste årene har årsberetningen vært underskrevet av sekretæren. Dette må endres. Ved behandling av årsmeldingen takket årsmøtet Solveig Krogsrud for innsatsen som Historielagets representant i 17. mai-komiteen 2006. Den fremlagte årsmeldingen ble vedtatt som historielagets årsmelding for 2006.
 4. Kasserer redegjorde for regnskapet. Dette er gjort opp med et underskudd på kr. 21 375,13. Det er ikke utbetalt aktivitetsstøtte fra Follo Historielag for 2006. Denne støtten utgjør vanligvis ca kr 2 500. Aktivitetsstøtten for 2006 vil bli utbetalt i 2007. Kasserer Arne Jørstad påpekte at en større aktivitet også har gitt en del høyere utgifter. Kr 12 642 har gått til stimerking. Det ble påpekt at forbruket av midlene vi har fått fra Sparebankstiftelsen bør tydeliggjøres – f.eks i en fotnote. Regnskapet er revidert av Halvor Glenne og Kjell B. Johansen, og det ble godkjent av årsmøtet.
 5. Kontingenten var foreslått uforandret. Årsmøtet sluttet seg til dette.
 6. Lover endres til vedtekter: Årsmøtet ga tilslutning til at det gjøres en redaksjonell endring i vedtektene. Lover byttes ut med vedtekter o.s.v. Det bør inn i vedtektene at budsjett fremlegges skriftlig på årsmøtet. Styret nedsetter en komité som tar seg av dette. Halvor Glenne ble foreslått som leder av denne komiteen.
 7. Arbeidsprogrammet for 2007 ble lagt fram av leder Bjørg Andersen:

  – Åpent møte der Per-Willy Færgestad fra Verneforeningen gamle Drøbak holder foredrag om gamle byggeskikker og hvor viktig det er å bevare gammel trehusbebyggelse.
  – Vårtur til Torvhyttene på Dalsmosen
  – Høsttur til Håøya med Jon Ivar Paulsen
  – Høstmøte; Næringsvirksomhet langs Årungselva.
  – Datakurs i slektsgransking

  Ole-Johs Hafsten minnet om at det var gjort et planarbeid i samarbeid mellom Frogn kommune og Ås kommune. Hafsten ba styret om å kontakte Frogn kommune vedr. denne planen. Arkitekt Rolf Gulbrandsen bør også kontaktes vedr. denne saken. Årsmøtet ba styret om å arbeide for etablering av et lokalhistorisk arkiv i Frogn kommune, til tross for at dette ikke er med i kommunens framtidige planer.
 8. Valg:
  Leder Bjørg Andersen hadde sagt ja til gjenvalg. Blant styremedlemmene var Kjell Roxrud og Trine Skjellerud på valg. Kjell Roxrud hadde frasagt seg gjenvalg. Trine Skjellerud hadde sagt ja til gjenvalg. Det måtte dermed velges et nytt styremedlem etter Kjell Roxrud. Solveig Krogsrud har sittet som varamedlem og hadde sagt seg villig til å sitte som styremedlem. Ola Herje Raumli og Arne Jørstad ble valgt inn i styret i 2006 og har ett år igjen i styret.
 9. Som varamedlemmer til styret ble følgende foreslått: Ole-Johs Hafsten (gjenvalg) og Jorun Burum (ny). Halvor Glenne og Kjell B. Johansen hadde sagt ja til gjenvalg som revisorer.

  På grunnlag av valgkomiteens innstilling ble følgende valgt:

  – Leder Bjørg Andersen
  – Styremedlem Ola Herje Raumli
  – Styremedlem Solveig Krogsrud
  – Styremedlem Arne Jørstad
  – Styremedlem Trine Skjellerud
  – Varamedlem Ole-Johs. Hafsten
  – Varamedlem Jorun Burum
  – Revisorer Halvor Glenne og Kjell B. Johansen

  Styret hadde foreslått Ellen Klynderud som nytt medlem av valgkomiteen, og hun ble valgt.

  Bjørg Andersen takket Kjell Roxrud for en flott innsats i Frogn Historielags styre. Kjell Roxrud fortsetter som leder for merking av stier og veier. Han fikk overrakt boka "Tingene forteller" som takk for innsatsen i styret.

Etter årsmøtet var det Drøbak Studiescene som fremførte flere gamle revyviser. Ei god revyvise gjenspeiler ofte tegn i tiden. Det var syv representanter som framførte visene. Øystein Øystå hadde skrevet ned historien om Drøbak Studiescene. Det var Erna Johansen fra Studiescenen som fortalte og viste gamle revyplakater. Studiescenen framførte bl.a: "Oss Patrioter imellom" fra Revyen "Bro Bro Brille" i 1964 (senere benyttet i revyen "I Torg og Glede" 1995) og videre om "Villa Parr" sin skjebne – inspirert av Prøysens Teddybjørnens vise. "Fiskebasaren" – om brødrene Evensen som hadde solgt sin siste makrell.

Etter at Studiescenen var ferdige med sin gnistrende innsats, ble en av Historielagets medlemmer, Hans-Petter Glenne, oppfordret til å fremføre ei gammal revyvise. Han sang noen vers fra Veteranvise med tekst av Øystein Øystå. Det er vel knapt noen skiveteran i Norge som har så mange medaljer som Hans Petter Glenne. Han sang også denne visa under revyen "På sidelinja" i 1988. Hans-Petter er ikke bare god til å gå på ski. Han er også god til å synge. Når han først var i gang, framførte han også "Skaubøgdasangen" som han sjøl har satt tekst til.

Frogn, 27. februar 2007

Trine Skjellerud
(referent)

Hans-Petter Glenne og Jorunn Kolbjørnsrud
(underskrivere)

Publisert 28.02.2007
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2007 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden