Ref. årsmøtet 2008

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2008 printericon a a a

Referat fra årsmøtet i Frogn Historielag 26. februar 2008

 1. Historielagets leder Bjørg Andersen ønsket velkommen. Innkallelsen ble godkjent.
 2. Halvor Glenne ble valgt til møteleder og Ola H Raumli til referent.
 3. Johs. Johannesen og Karl Garder ble valgt til å underskrive protokollen.
 4. Styrets årsmelding ble lest opp av leder Bjørg Andersen. Det ble anmerket at navn på æresmedlemmer må komme frem. Den fremlagte årsmelding ble godkjent som styrets årsmelding for 2007. Åsmund Berg anmerket til punktet om historielagets kontor at han hadde vært i kontakt med nyetablerte Sparebank 1 i Drøbak. Banken er positiv til å gi oss arkivplass på et egnet sted. Årsmøtet anbefalte styret om å rette en henvendelse til Sparebank 1 i Drøbak om arkivplass i bankens kjellerlokaler.
 5. Kasserer Arne Jørstad la frem regnskapet. Det var ingen store endringer i regnskapet siden i fjor. Årsmøtet godkjente regnskapet for 2007.
 6. Kontingenten ble foreslått uforandret. Årsmøtet ga sin tilslutning til dette.
 7. Kassereren redegjorde for budsjettet for 2008. Det følger i store trekk tallene for foregående år. Det er budsjettert med et underskudd på ca. 500 kr. Årsmøtet godtok budsjettet.
 8. Endring av vedtektene. Forrige Årsmøte vedtok å nedsette en komite for å revidere lagets vedtekter. Komiteen har bestått av Halvor Glenne og Arne Jørstad. Forslaget til nye vedtekter ble redegjort for av Halvor Glenne. Noen nye punkter er kommet til, f.eks. styrets mulighet til å utnevne æresmedlemmer. Utmelding skal skje skriftlig. Videre er det kommet til et nytt punkt i forhold til Årsmøtet om simpelt flertall i saker som ikke omtales spesielt i vedtektene, samt styreleders dobbeltstemme. Rekkefølgen til de ulike saker som Årsmøtet behandler er endret. Budsjett og innkomne saker er nye punkter. Ellers er en del språklige uttrykk endret slik at de stemmer bedre, bl.a. er årsberetning endret til årsmelding og styrets medlemmer har fått kjønnsnøytrale betegnelser. Det har blitt definert at styret også skal bestå av en nestleder. Årsmøtet vedtok de nye vedtektene. Det ble stilt spørsmål om hvor mange som må være tilstede på Årsmøtet for at dette skal være beslutningsdyktig. Spørsmålet ble overlatt det nye styret for å vurdere behovet for en bestemmelse om minste antall fremmøtte for beslutningsdyktighet, og eventuelt å fremme forslag om dette på neste årsmøte.
 9. Bevaring av kulturminner langs Årungselva. Leder Bjørg Andersen redegjorde fra møtet den 9/10-07 på Follo museum og arbeidet som har foregått fra Frogn historielags side. Det ble på møtet den 9/10 nedsatt en høringsgruppe bestående av Ole Johs. Hafsten, Tore Vik og Åsmund Berg. Gruppa la gjennom styret følgende sak frem for vedtak på årsmøtet:

  "Det er ikke behov for flere utredninger. Det som kreves nå er handling. Dette er bare mulig ved å sette ned et utvalg som får som oppgave å utarbeide en konkret plan for hvordan en bevaring av kulturminnene i Årungsvassdraget skal gjennomføres i praksis. Et slikt arbeid må skje i nært samarbeid med Frogn og Ås kommuner, og det må utvikles et nettverk av frivillige aktører, organisasjoner og enkeltpersoner, som forplikter seg til å gjøre en innsats. Det vil være naturlig at historielagene tar initiativ og sørger for at et slikt utvalg blir nedsatt. Det bør også inngå i utvalgets oppgave å utarbeide et budsjett og en finansieringsplan"
  Frogn historielag fronter prosjektet
  Frogn historielag inviterer Ås historielag og Follo museum til å delta i prosjektet
  Høringsutvalget bemyndiges til å diskutere videre med Ås historielag og Follo museum med henblikk på å komme frem til et arbeidsutvalg og en handlingsplan.

  Høringsgruppas forslag ble vedtatt av Årsmøtet.
 10. Valg av styreleder: Valgkomitéen fremmet forslag om gjenvalg av Bjørg Andersen som styreleder. Hun ble valgt. (Se neste punkt)
 11. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Valgkomitéen fremmet forslag på Arne Raanaas som nytt medlem etter Ola H. Raumli som ikke ønsket å ta gjenvalg. Arne Raanaas ble valgt. Bjørg Andersen og Arne Jørstad hadde sagt seg villig til å bli sittende og ble gjenvalgt. Ole Johs Hafsten og Jorun Burum ble gjenvalgt som varamedlemmer. Etter dette består styret av:
  – Styreleder: Bjørg Andersen, styreleder (1 år), styremedlem (2 år)
  – Styremedlem: Arne Jørstad, (2 år)
  – Styremedlem: Trine Skjellerud, (1 år)
  – Styremedlem: Solveig Krogsrud, (1 år)
  – Styremedlem: Arne Raanaas, (2 år)
  – Varamedlem: Ole Johs. Hafsten, (1år)
  – Varamedlem: Jorunn Burum, (1 år)
 12. Valg av 2 revisorer. Følgende ble valgt:
  – Halvor Glenne, (1 år)
  – Asgjerd Wærnhus, (1 år)
 13. Valgkomité: Ola H. Raumli ble valgt som nytt medlem.
  Komitéen består forøvrig av Torill Weiskopf og Ellen Klynderud.
 14. Arbeidsprogram for 2008
  Leder Bjørg Andersen redegjorde for årets arbeidsprogram. Det sittende styret har lagt noen føringer for det nye styret, men ønsker ikke å binde det nye styret for mye. I år er ”mangfold” et overordnet tema for kulturminneåret 2008. Dette har styret hatt i tankene med de aktivitetene det er lagt opp til. I april blir det avholdt kurs i registrering av kulturminner i skog ved Anne Traaholt. Søndag 25. mai arrangeres det tur til Hølen i samarbeid med Vestby historielag. I Juni planlegges det fotoarbeid/møte for å bestemme gamle bilder som historielaget oppbevarer. Søndag 21. september blir det tur til oppgangssaga i Oppegård i samarbeid med guide fra Oppegård historielag. Høstmøtet i oktober er ikke fastsatt. I oktober- november blir det ny runde med slektsforsking på data.

Etter Årsmøtet var Trygve Christensen invitert til å holde et foredrag om skogfinner. Han ledet oss gjennom finsk, svensk og norsk geografi og finnehistorie med et lysbildeforedrag. Christensen var en engasjert og kunnskapsrik mann.

Frogn 27.02.2008

Ola H. Raumli
Ref.

Johs. Johannesen, Karl Garder
underskrivere

Publisert 27.02.2008
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Ref. årsmøtet 2008 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden