Årsmelding 2003

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2003 printericon a a a

ÅRSMELDING FOR 2003

Styret har bestått av:

  • Leder: Åsmund Berg
  • Nestleder: Bjørg Andersen
  • Sekretær: Tore Vik
  • Kasserer: Ragnhild Strand
  • Styremedlem: Kjell Roxrud
  • Varamedlemmer har vært: Steinar Glenne, Ole-Johs. Hafsten og Jorunn A. Rokk
  • Valgkomité: Thore Askautrud, Kjell Roxrud og Rannveig Ødegaard

Historielaget har ved årsskiftet 2003/04 141 betalende medlemmer samt 4 livsvarige medlemmer. I løpet av året har laget fått 9 nye medlemmer mens 9 har falt i fra.

Virksomhet

Det har vært holdt ni styremøter og det har vært behandlet 51 saker.

Programmet for medlemmene har omfattet:

Torsdag14 februar
- Årsmøte: Foruten at de vanlige årsmøtesakene ble behandlet, holdt lederen for lokalhistorisk arkiv i Ski, Bjørg Heie, et foredrag om erfaringene med lokalhistorisk arkiv i Ski.

Onsdag 23 april
- Foredragsmøte: Kommandørkaptein Tor Hovland holdt foredrag om "Oskarsborg gjennom tidene".

Lørdag 20 september
- Høsttur: Gammel skolevei fra Spervika til gamle Digerud skole. Turleder Bjørn Michaelsen.

Torsdag 16 oktober
- Foredragsmøte: Arkeolog Åke Mitlid holdt foredrag om "Bygdeborger på Østlandet - med spesiell vekt på Follo". En planlagt tur til Gamle Hvam i juni ble avlyst fordi det meldte seg for få deltakere.

Økonomi

Lagets inntekter har bestått av kontingent og aktivitetsstøtte fra Follo Historielag. Kontingenten ble på årsmøtet satt til kr. 150 for enkelt-medlemmer og til kr 240 for ektepar som mottar ett eksemplar av Follominne. Lagets aktiviteter i inneværende år har ført til et underskudd på kr. 11.349. Egenkapitalen ved årsskiftet er kr. 4.332.

Arbeidsgrupper

Kystkulturgruppa: arbeider godt, og har regelmessig møter hver 14. dag. De konsentrerer seg om 1900-tallet og samler inn tradisjonsstoff spesielt fra Bunnefjorden og Drøbak. De har hatt god hjelp av Christian Hinze Holm på Follo Museum.

Gruppa for Lokalhistorie i skolen: Denne gruppa har på grunn av ulike omstendigheter vært inaktiv i år.Når lagets hjemmesider kommer på plass, vil gruppa kunne legge ut nytt og gammelt; tekst og bildemateriell som skolen kan nytte i undervisningen.

Høringsgruppa: Gruppa har utarbeidet forslag til høringsuttalelser om ny riksveg 156 Vinterbro - Tusse, Kommunedelplanen for idrett, friluftsliv og nærmiljø samt rullering av handlingsplan til kulturplanen.

Slektsforum: Som et eget tilbud til medlemmer i historielaget som er interesserte i slektsgranskning, ble det sendt ut innbydelse til å danne et slektsforum. Dette ble etablert våren 2003. Vi hadde 2 samlinger på Frogn bibliotek og 1 på Dal skole for å finne lokalhistoriske linker på Internett. Det var ca. 15 interesserte også noen fra Nesodden som har slekt i Frogn.Vi har vært passive i høst, men vil fortsette våren 2004. Vi ønsker å arrangere kurs igjen for nybegynnere/viderekomne, og vil arbeide for at Frogn får microfilmleser med utskriftsfunksjon. Dette er en kostbar investering slik at flere interesserte organisasjoner bør spleise på den. Vi tenker oss den plassert på Lokalhistorisk avdeling på Frogn bibliotek.

Deltakelse i styrer og utvalg

Historielagets representant i styret for Follo Historielag var Tore Vik med Ole-Johs Hafsten som vararepresentant.Utsendinger til årsmøtet i Follo Museum var Åsmund Berg, Tore Vik og Ole-Johs Hafsten.Frogn Historielag er ikke representert i styret for Follo Museum etter at vedtektene for museet er endret.Historielagets kontaktmann til Fortidsminneforeningen er Åsmund Berg.Frogn Kommune nedsatte et utvalg for å utrede opprettelse av et lokalhistorisk arkiv i Frogn, og historielaget ble bedt om å oppnevne en representant i utvalget. Åsmund Berg ble oppnevnt. Han ble valgt til leder av utvalget.

Frogn, frognere, frognest

Historielaget hadde også i år stand under Frogn, frognere, frognest som ble arrangert 14. juni.

Lokalhistorisk arkiv

Utvalget som har utredet hvorledes et lokalhistorisk arkiv i Frogn kan opprettes, leverte sin innstilling i juni. Rådmannen anbefalte overfor kommunestyret ikke å opprette et lokalhistorisk arkiv. Historielaget presiserte i sin høringsuttalelse til rullering av kulturplanen viktigheten av å snarest mulig å få opprettet et lokalhistorisk arkiv, og dette er da også kommet med i den rullerte kulturplanen.

Merking av gamle veger

Kjell Roxrud har påtatt seg å lede arbeidet med merking av gamle veier i Frogn som benyttes lite og som er i ferd med å forsvinne. Den gamle veien fra Bonn til Frogn kirke er merket. Arbeidet vil fortsette og vil etter hvert også omfatte skilt med kulturhistoriske opplysninger langs veiene.

Støtte til ulike tiltak

I forbindelse med at Frivillighetssentralen arrangerte et kurs for personer som skal formidle tradisjonsstoff fra Frogn til skoleelever, ble det bevilget 4.200 kr til å dekke utgiftene for personer som er aktive i historielaget. De som deltok fra Historielaget var Rakel Smith, Turid Wagner Johansen, Arne Nesje, Bernhard Magnussen, Hans-Peter Glenne og Svein Qwammen.

Video om torvtaking

Historielaget støttet et prosjekt som gikk ut på å lage en video av måten torvtaking ble drevet i tidligere tider på Dalsmosen med kr 2.000.DVD-alliansen fikk støtte til sitt prosjekt med en video, "Laura Brun forteller", med kr. 2.000.

Frogn kommunes kulturpris

Også i år foreslo Historielaget at kommunen skulle gi sin kulturpris til Karl Garder, og denne gangen ble prisen tildelt ham. Karl Garder fikk prisen for sin mangesidige kulturinnsats, ikke minst på det lokalhistoriske området. Han var også en sentral aktør da historielaget ble dannet, og satt i mange år (1991-96) som formann i laget.

Hjemmeside

Styret har vedtatt å starte arbeidet med å etablere en egen hjemmeside for historielaget. Bjørg Andersen har påtatt seg oppgaven med å være web-master. Det er satt av kr. 3.000 til dette formålet.

Logo

Det har bl.a. i forbindelse med annonsering i lokalpressen vært etterspurt en logo for historielaget. Denne er nå laget, og motivet er en steinalderøks som er funnet i kommunen på Steinar Glennes eiendom i Nordre Frogn. Sønnen Torgeir Glenne har utformet logoen.

For Frogn Historielag, januar 2004
Tore Vik

Publisert 06.04.2004
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2003 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden