Årsmelding 2004

Leder:
Arne Rød
mob: 909 26 280
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Arne Rød
Osloveien 281
1449 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 240
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 360
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2004 printericon a a a

ÅRSMELDING FOR 2004

Styret har bestått av:

  • Leder: Åsmund Berg
  • Nestleder: Bjørg Andersen
  • Sekretær: Tore Vik
  • Kasserer: Ragnhild Strand
  • Styremedlem: Kjell Roxrud
  • Varamedlemmer har vært: Steinar Glenne og Ole-Johs. Hafsten
  • Valgkomité: Kjell Roxrud, Rannveig Ødegaard og Asgjerd Wærnhus

Historielaget har ved årsskiftet 2004/05 153 betalende medlemmer samt 3 livsvarige medlemmer. I løpet av året har laget fått 20 nye medlemmer mens 8 har falt i fra.

Virksomhet:

Det har vært holdt ni styremøter og det har vært behandlet 46 saker.

Programmet for medlemmene har omfattet:

Tirsdag 17.februar
- Årsmøte: Foruten at de vanlige årsmøtesakene ble behandlet, fortalte Leif Gulbjørnrud om torvrtaking på Dalsmosen og viste video fra et prosjekt på Dal skole. (Laget har 2 videoer.)

Torsdag 18. mars
- Foredragsmøte: Åse Kristin Kjus holdt foredrag om ”Muntlig fortellerkunst – muntlig overlevering ”.

Søndag 6. juni
- Tur til Tanumshede i Bohuslen. Forhistoriske kulturminner.

Lørdag 25.september
- Høsttur: Fra Stubberudtjernet til Faulefurua. Turleder Kjell Roxrud.

Torsdag 16.oktober
- Møte i Galleri Finsrud: Reidar Finsrud fortalte om virksomheten i bygningen før den ble restaurert.

Onsdag 15.desember
- Arkeolog Sjur Harby redegjorde for historielagets prosjekt med kulturminneregistrering øst for Odalsbekken.

Historielaget har dessuten gjennomført følgende arrangementer i samarbeide med
Verneforeningen Gamle Drøbak:

Søndag 19.september
- Vandring på Forsvarets gamle eiendommer på landsiden. Turleder Tor Hovland.

Torsdag 25. november
- Forelesning om restaurering av gamle trebygninger ved Else Rønnevig.

Økonomi:

Lagets inntekter har bestått av kontingent, aktivitetsstøtte fra Follo Historielag og tilskudd fra fylkesmannen i Oslo og Akershus og Frogn kommune. Kontingenten ble på årsmøtet satt til kr. 200 for enkelt-medlemmer og til kr 300 for ektepar som mottar ett eksemplar av Follominne. Kontingentøkningen hadde som årsak bl.a. at Follo historielag har øket prisen på Follominne. Laget hadde et overskudd på kr. 9.506. Egenkapitalen ved årsskiftet er kr. 13.839.

Arbeidsgrupper:

Kystkulturgruppa - Gruppa har samlet mye stoff, men det har vært data-problem og sykdom i 2004. Nå er det ny giv.

Gruppa for Lokalhistorie i skolen har fått lagt inn på lagets hjemmeside Greta Christiansens lokalhistorie for grunnskolen i Frogn. Det har også vært en oppgave for gruppa å legge til rette stoff som skal benyttes i forbindelse med hundreårsmarkeringen for 1905; lenker til nettsteder er lagt ut på hjemmesiden. Vi vil delta på Follo museum 4.juni med oversikt over skolehistorien.

Høringsgruppa har ikke hatt noen saker til uttalelse i løpet av året.

Slektsforumet som ble etablert våren 2003 har fortsatt med samlinger dels på biblioteket i Drøbak og dels på Dal skole. I løpet av året har det vært arrangert 4 samlinger.

Deltakelse i styrer og utvalg:

Historielagets representant i styret for Follo Historielag: Tore Vik med Åsmund Berg som vararepresentant.

Utsendinger til årsmøtet i Follo Museum var Åsmund Berg, Tore Vik og Ole-Johs Hafsten.

Frogn Historielag er ikke representert i styret for Follo Museum etter at vedtektene for museet er endret.

Historielagets kontaktmann til Fortidsminneforeningen: Åsmund Berg

Åsmund Berg har sittet i den kommunale komiteen som forbereder markeringen av hundre år siden Unionsoppløsningen.

Frogn, frognere, frognest:

Historielaget hadde også i år stand under Frogn, frognere, frognest som ble arrangert 5. juni.

Merking av gamle veger:

Kjell Roxrud har også i år stått for arbeidet med merking av gamle veier. Den gamle veien fra Froen til Fløyspjeld samt veien fra Stubberudtjernet til Faulefurua er merket. Til dette arbeidet har historielaget mottatt støtte fra fylkesmannen i Oslo og Akershus. Kart over stiene fra Frogn kirke til Bunnefjorden og tilbake igjen finnes på historielagets hjemmeside.

Registrering av fornminner/kulturminner:

Etter initiativ fra noen grunneiere er historielaget blitt bedt om å delta i et prosjekt som går ut på å registrere fornminner/kulturminner i Frogn. Virksomheten har vært en del av et prosjekt som Landbruksdepartementet har initiert og som gjennomføres ved Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS). Sjur Harby ved NIJOS har holdt kurs i registreringsmetoder og har vært behjelpelig med verifisering av registreringene. I løpet av sommeren og høsten er det blitt registrert 32 lokaliteter i et område øst for Odalsbekken. Noen av lokalitetene inneholder flere kulturminner. De viktigste resultatene ble lagt fram på et åpent møte 15. desember. Arbeidet vil fortsette.

Hjemmeside:

I løpet av året har historielagets hjemmeside blitt utviklet slik at den i dag fungerer på en måte som styret er meget tilfreds med. Arbeidet har vært utført av Bjørg Andersen som er webmaster. Hjemmesiden finnes på www.frogn.historielag.org.

For Frogn Historielag, januar 2005
Tore Vik

Publisert 19.02.2005
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2004 printericon a a a

 
forsiden | program | styret 2022 | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier
registrering | frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden