Årsmelding 2006

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2006 printericon a a a

ÅRSMELDING FOR 2006

Styret har bestått av:

  • Leder: Bjørg Andersen
  • Kasserer: Arne Jørstad
  • Sekretær: Trine Skjellerud
  • Styremedlemmer: Ola Herje Raumli og Kjell Roxrud
  • Varamedlemmer har vært: Ole-Johs. Hafsten og Solveig Krogsrud
  • Valgkomité: Asgjerd Wærnhus, Torill Weiskopf og Turid Kleven

Historielaget hadde ved årsskiftet 2006/2007 151 betalende medlemmer derav 4 livsvarige medlemmer.

Virksomhet:

Det har vært holdt 6 styremøter, og det har vært behandlet 37 saker. Det har vært et år med mange forskjellige aktiviteter i historielaget med bl.a. kurs, foredrag og vandringer. To av styremedlemmene har også deltatt på landskonferanse vedrørende bevaring og registrering av foto.

Programmetfor medlemmene har omfattet:

Torsdag 2. mars kl.19
– Årsmøte i Fraunar på Frogn rådhus. Foredrag ved Jon-Ivar Paulsen: ”Krigsminnesmerker i Frogn – en bevarings- og synliggjøringsoppgave”. Det var 43 deltakere på årsmøtet. Det er ført eget referat fra årsmøtet.

27. april
– Stein Turtumøygard fra Nesodden fortalte og viste bilder med tema ”Stedsnavn i skogen på Nesodden og i Nordre Frogn”. Dette møtet ble holdt på Frogn Rådhus og det var ca 35 tilhørere.

14. mai
– Vandring på gamle kirkeveier - i reprise fra i høsten 2005: Froen – Fløyspjeld – Bånn – Frogn kirke. Turen var egentlig satt opp 23. april, men ble flyttet til mai på grunn av god gammeldags vinter med mye snø. Det var 40 deltakere på denne turen.

2 lørdager i mai
– Kurs i Registrering av fornminner ved arkeolog Anne Traaholt. Hun ner ansatt i fylket, men har Follo som sitt spesialområde. Det var 10 deltakere som hadde teori på Dal skole og som brukte området mellom Knardal og Mien – ved Bunnefjorden til praktisk oppfølging mellom kursdagene.

Søndag 21. mai
- Den gamle postveien: Tur fra Sprostranda til Hvitsten. Tur med Verneforeningen Gamle Drøbak i søndre Frogn mot Vestby. Her var det ca. 20 deltakere.

11. juni
– Vandring fra Skiphelle til bygdeborgen på Skaneåsen - Nordre Øyerud gård. 60 deltakere.

9. sept.
– Vandring fra Fløyspjeld til Tjuvåsen bygdeborg. Kjell Roxrud var turleder. Han tok oss med Fra Fløyspjeld til det gamle industristedet Fossen ved Årungselva. På turen gikk vi igjennom et område der det ble tatt ut leire til teglverket. Verket leverte teglstein til byggingen av slottet i Hovedstaden. Vi gikk videre oppover – og over demningen ved Nymølldammen og opp til Nymøllasom ligger helt innunder Tjuvåsen. Fra Nymølla gikk turen opp til Tjuvåsen. Her var det rast og Kjell Roxrud leste om bygdeborgen - fra Greta Christiansens Lokalhistorie. Det var 36 deltakere med på turen – deriblant en del barn. For disse var det spesielt spennende å se røverhula oppe på Tjuvåsen før turen gikk tilbake til Fløyspjeld.

25. oktober
– Stein Barli fra Follo museum viste gamle amatørfilmer fra Drøbak – fra perioden 1920 – 1940. Det var ca 40 tilhørere på møtet. Oktober – november – Frogn historielag arrangerte kurs i slektsforskning på data. Her var det 23 deltakere og Ola Herje Raumli og Bjørg Andersen ledet kurset.

Økonomi

Lagets inntekter har bestått av kontingent og salg av hefter. Aktivitetsstøtte fra Follo HL er ennå ikke utbetalt for 2006. Resultatregnskapet for 2006 viser et underskudd på kr. 21.375,13. Årsaken til underskuddet er i hovedsak anvendte midler til stimerking kr. 12.642,-, som dekkes av støtte fra Sparebankstiftelsen vi mottok i 2005. Videre konstanteres beklageligvis en viss netto nedgang i medlemstallet, som har gitt en reduksjon av medlemskontingent på kr. 2.300,-. Medlemstallet er nå 151 etter at styret har strøket noen medlemmer p.g.a. manglende betaling av kontingent. Imidlertid er det gledelig at vi har fått en del nye medlemmer i løpet av 2006. Aktiviteten i 2006 har medført en økning av utgiftene til bl.a. annonser fra kr. 4.426,50 i 2005 til kr. 6.849,- i 2006, samt en økning i kontorutgifter (porto) med ca. kr. 994,40. Styreleder og sekretær har deltatt i et kurs over 2 dager, som har belastet regnskapet med kr. 4.800,80. Dette er en post som ikke er årviss. Styret vil peke på at Follominne i 2006 kostet kr. 95,- pr. stk. og at dette beløp dekkes av medlemskontingenten. Styret er nødt til å vurdere medlemskontingenten fra år til år, men har kommet til at det for 2007 ikke burde være nødvendig med økning.

Gruppa for Lokalhistorie i skolen

Skoleutstillingen - er nå sendt ut til den enkelte skole. Utstillingen har vært omtalt i Follominne, i Pensjonistnytt i Frogn og i Landsforeningen for lokalhistorie i skolen sin publikasjon Fotefar.

Kulturminneregistrering

Gruppa har arrangert kurs i registrering av fornminner over to dager. Det var arkeolog Anne Traaholt som var kursleder. Kursdagene startet på Dal skole med teori. Deretter var det ekskursjoner i området fra Knardal til Bunnefjorden. Det ble også arrangert en vandring i det området hvor registreringer ble gjort i 2004. Skiphelle – Skanseåsen.

Merking av stier og veier

Tidligere merkede stier har blitt ettersett og ryddet. Det ble i 2006 merket fra Fløyspjeld til Tjuvåsen bygdeborg og fra Skiphelle til bygdeborgen på Skanseåsen ved Nordre Øyerud gård.

Høringsgruppa

Høringsgruppa har i 2006 gitt en høringsuttalelse vedrørende fornyet offentlig ettersyn av Frogn kommuneplan 2005 – 2017 – kulturlandskap. Kystkulturgruppa Konsentrerer seg om 1900-tallet og samler inn tradisjonsstoff spesielt fra Bunnefjorden og Drøbak. Rakel Smith har tatt for seg Oslofjorden med øyer i Frogn, mens Turid Wagner Johansen har Bunnefjorden. Arbeidet deres kan bli et lite hefte, og et innslag på et medlemsmøte. Bjørg A. er koordinator, og våren 06 var hun hos deltakerne for intervju og gjennomsyn av dokumenter og bilder. Dessverre har det vært en pause høsten 06 fordi Bjørg også har vært engasjert av Landslaget for lokalhistorie i skolen. Vi tar sikte på innspurt på heftet i 2007.

Slektsforskningsgruppa

Gruppa har arrangert kurs i slektsforskning på data. Kurset gikk over tre tirsdagskvelder i oktober og november på Seiersten ungdomsskole. Det ble i hovedsak lagt vekt på bruk av internettbaserte kilder som et hjelpemiddel. Det deltok mellom 20-25 personer på kurskveldene. Ola Herje Raumli og Bjørg Andersen var ansvarlige for kurset. Deltakelse i Styrer og utvalg Historielagets representant i styret for Follo Historielag: Bjørg Andersen med Trine Skjellerud som vararepresentant. Solveig Krogsrud har vært historielagets representant i Stiftelsen Follo Museums styre. I Follo Museums representantskap har Tore Vik representert Frogn Historielag. Svein Holsen har vært vår representant i Kontaktutvalget for kulturminnevern.

Web-sider

En stor del av Frogn Historielags ansikt utad er lagets Web-sider. Bjørg Andersen har også i 2006 hatt ansvaret for dette viktige arbeidet. En stor takk til Bjørg Andersen for en kjempeinnsats. Hjemmesidene finnes på www.frogn.historielag.org

Frogn, 4. februar 2007
Frogn Historielag Styret

Publisert 27.02.2007
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2006 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden