Årsmelding 2007

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2007 printericon a a a

ÅRSMELDING FOR 2007

Styret har bestått av:

 • Leder: Bjørg Andersen
 • Kasserer: Arne Jørstad
 • Sekretær: Trine Skjellerud
 • Styremedlemmer: Ola Herje Raumli og Solveig Krogsrud
 • Varamedlemmer har vært: Ole-Johs. Hafsten og Jorun Burum
 • Valgkomité: Torill Weiskopf, Turid Kleven og Ellen Klynderud
 • Revisorer: Kjell B. Johansen og Halvor Glenne

Medlemmer

Historielaget hadde ved årsskiftet 2007/2008 179 medlemmer derav 4 æresmedlemmer.

Virksomhet

 • Det har vært holdt 7 styremøter, og vi har behandlet 46 saker.
 • Det har vært et år med mange forskjellige aktiviteter i historielaget med bl.a. kurs, foredrag og vandringer.
 • Leder har representert laget i Steinkjer på Generalforsamlingen for Landslaget for lokalhistorie og på seminar om Bygdebøker på nett arrangert av Norsk lokalhistorisk institutt i det nye Riksarkivet i Oslo.
 • Kjell Roxrud deltok på en felles befaring langsmed Solbergelva sammen med Vestby historielag, Ramme gård, Follo museum og Akershus Fylkeskommune. Det er planer om gjøre Solbergelva kullturlandskapsområde tilgjengelig for publikum, men først må det restaureres, ryddes og stier opparbeides.

Programmet for 2007

Tirsdag 27.februar
- årsmøte på Frogn rådhus. Drøbak studiescene deltok med sangnummer fra gamle revyer og studiesenens historie. Det var samtidshistorie fra Frogn med ca 40 tilstede.

Åpent møte 21.mars
- i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak. Møtet var i Filisterkroken på Frogn Rådhus. Tema var Byggeskikker i Frogn. Per Willy Færgestad fortalte om arbeidet med å verne og rehabilitere gamle trehus i vår kommune. Færgestad har samarbeidet med Fortidsminneforeningen i flere år. Han viste eksempler på lokal byggeskikk. Han hadde også noen eksempler fra gårder i Frogn. Vi var ca 40 tilstede.

Søndag 22.april
– tur til Dalsmosen med Hans Petter Glenne som turleder. Tema var torvindustrien i Frogn. Her er det fortsatt torvhytter å se. Vi startet på Dal skole i underetasjen på musikkrommet. Vi så en video med bilder fra prosjektet som Karl Henrik Sollies klasse hadde på torvmyrene i Skaubygda. Veteran Karl Garder var også med. Deretter kjørte vi til Lindebråte og gikk inn til myrene. Ca. 35 deltok på turen.

Tirsdag 24.april
– I Frogn bibliotek på lokalhistorisk rom og i lesesalen – minikurs i Kulturminneregistrering ved Anne Traaholt som er fylkets arkeolog i Follo. Vi får hjelp til å komme i gang med registrering av kulturminner; så som hulveier, gravplasser, kullgroper, ristninger og boplasser. Tanken er nå at folk kan registrere der de selv er best kjent i Frogn, men at det gjøres etter en plan og samles inn i historielaget før det sendes felles til Traaholt, som skal kvalitetssikre det arbeidet vi gjør. Dette er oppfrisking av kurset våren 2006 hvor området var Knardal ned til Mien. Dårlig frammøte, men vi vil sette i gang kurs igjen våren 2008 i samarbeid med Måren orienteringslag og Frognmarkas venner.

Søndag 2.september
- Vandring på Håøya med major Jon-Ivar Paulsen som er spesialist på krigsminnes-merker i Follo. Han er daglig leder av Stiftelsen Oscarsborg Festning. Nærmere 40 møtte opp og fikk en fin ekskursjon med en populær guide. Festningen stilte med gratis båt.

Tirsdag 9.oktober
- Høstmøtet på Follo museum "Hva skal skje med kulturminnene våre i Årungenvassdraget - og hvem gjør det?" Vi hadde rundebords-konferanse med politikere, miljøarbeidere og historikere på Follo Museum. Veldig bra frammøte med ca 40 frammøtte. Vi skal følge opp saken og satser på samarbeid med Ås historielag.

Lørdag 13.oktober
– Frodige Frogn på Folkvang arrangert av Kulturrådet. I anledning av Kulturminnedagens tema:"Til glede og besvær" - forsamlingshus, ungdomshus og bedehus i kommunen, lagde vi en plakatutstilling som var utstilt på Folkvang og som sto på Follo museum i adventstiden.

Tirsdagene 30.okt. 6.nov og 13.nov
– Kurs for Slektsforskere på data på Seiersten skole. Vi var få denne gangen , 6 for det meste, men vi hadde det fint med Ola Herje Raumli som trygg hjelper.

Regnskap for 2007

Regnskapet er gjort opp med et overskudd på kr. 3.501.59. Innbetalt medlemskontingent i 2007 utgjorde kr. 32.700,- mot kr. 30.700,- i 2006. Det er inntektsført tilskudd fra Follo historielag med kr. 4.438,-, hvorav kr. 2.208,- egentlig skulle vært inntektsført i regnskapet for 2006. Fra Sparebankstiftelsens gave i 2005 til stimerking er utgiftsført kr. 2.607,- i 2007. Gaven var på opprinnelig kr. 75.000,-. Prosjektet er belastet med kr. 25.482,- i 2005, kr. 12.642,- i 2006 og altså kr. 2.607,- i 2007. Summen av benyttede beløp er kr. 40.721,-, og ubenyttet del av gaven er nå kr. 34.269,-. Innestående på bankkonto pr. 31.12.07 var kr. 48.154,69.

Merking av stier og veier

Tidligere merkede stier har blitt ettersett og ryddet. Den nyeste stien som er merket, går fra Mien ved Bunnefjorden til Knardal.

Kulturminneregistrering

Gruppa har arrangert minikurs i registrering av fornminner på biblioteket. Se referat i programmet som er omtalt ovenfor.

Deltakelse i Styrer og utvalg

Follo historielag: Historielagets representant i styret for Follo Historielag er leder Bjørg Andersen med Trine Skjellerud som vararepresentant. Stiftelsen Follo Museum: Solveig Krogsrud har vært Follo historielags representant i Stiftelsen Follo Museums styre. Follo Museums representantskap: Tore Vik har representert Follo Historielag og Åsmund Berg har vært vara. Det er ca. ett møte i året. Kontaktutvalget for kulturminnevern: Leder Bjørg Andersen har representert oss. Det har vært ett møte i året. Frogn kulturråd: Vår representant i rådet er Solveig Krogsrud.

Web-sider

I 2007 har vi fått publisert for web Frogn bygdebok – Gårdshistorien fra 1967 som ble samlet og skrevet av hovedbibliotekar v. NLH Håkon Falck Myckland etter oppdrag fra Frogn kommune. Vi får mange henvendelser om slekt i Frogn per e-post, og hittil har Ola Herje Raumli vært hjelpsom med å svare på henvendelsene som leder har videresendt til han. Andre historielag anbefaler også vår gårdshistorie på nett.

Historielagets kontor

Hittil har vi disponert rom i det gamle kommunehuset på Ullerud vest for Sykehjemmet. Vi har fått varsel om at det kommer til å bli revet når neste byggetrinn med eldreboliger kommer i gang. Vi vil derfor være på utkikk etter nytt lokale for styremøter og lager. Vi har et arkivskap på Follo museum, men de trenger egentlig plassen selv. Vi har 2 små arkivskap på Ullerud, men det stedet er ikke trygt. Det bør være et brannsikkert og tørt rom for foto og papir. Vi ber kommunen være behjelpelig med å skaffe oss nytt tilholdssted.

Frogn, januar 2008
Frogn Historielags styre

Publisert 16.02.2008
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2007 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden