Årsmelding 2008

Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2008 printericon a a a

ÅRSMELDING FOR 2008

Styret har bestått av:

  • Leder: Bjørg Andersen
  • Nestleder og kasserer: Arne Jørstad
  • Sekretær: Trine Skjellerud.
  • Styremedlemmer: Solveig Krogsrud og Arne Raanaas
  • Varamedlemmer har vært: Ole-Johs. Hafsten og Jorun Burum
  • Valgkomité: Torill Weiskopf, Ellen Klynderud og Ola Herje Raumli
  • Revisorer: Halvor Glenne og Asgjerd Wærnhus

Medlemmer

Historielaget hadde ved årsskiftet 2008/2009 179 medlemmer derav 4 æresmedlemmer; Astrid Raanaas, Jan Wold Hansen, Karl Garder og Ole Johs Hafsten.

Virksomhet

  • Det har vært holdt 6 styremøter, og vi har behandlet 39 saker.
  • Det har vært et år med mange forskjellige aktiviteter i historielaget med bl.a. kurs, foredrag og vandringer.
  • Utvalget som skal jobbe med prosjektet Årungenvassdraget er i gang og har hatt 3 møter. Ås historielag, Frogn historielag og Follo museum samarbeider og skal også få med representanter fra kommunene.

Programmet for 2008 var som følger:

Tirsdag 26. februar
– Årsmøte på Frogn rådhus. Trygve Christensen holdt foredrag over temaet Skogfinner og Finnskoger. Ca. 30 medlemmer møtte.

Fredag 11. april og lørdag 12. april
– Registreringskurs i Frognmarka. Arkeolog Anne Traaholt underviste oss i teori og i praksis ute.

Søndag 25. mai
– Tur til Hølens kulturminner. Ingvar Dahl fra Vestby historielag var vår guide og kåserte om ingeniørkunst fra 1800-tallet - jernbanebro og steinbroer. Ca. 30 personer fra Vestby og Frogn deltok.

Søndag 15. juni
– Tur til Tjuvåsen som ligger mellom Nymølla og Fløyspjeld sørvest for Rv156 Først var vi på Dal skole hvor Bjørg Andersen holdt et mini-lysbildeforedrag om Trygve Gulbranssens tilknytning til Frogn og om naturen på Nymølleåsen og spor av dette i hans trilogi "Bakom synger skogene".

Tirsdag 26. august
– på Lokalhistorisk rom i Frogn bibliotek Fotoregistreringsgruppa møtte til kursing ved fotograf Øivind Bakken fra Akershus museum. Gruppa skal sørge for at vår fotosamling blir digitalisert og lagt ut på nettet.

Søndag 21. sept.
–Tur til Oppgangssaga i Oppegård med Harald Lundstedt som guide fra Oppegård historielag. Oppgangssaga ligger ved Gjersjøelva rett nedenfor Ingierstrand bru. Han orienterte om sagdriftens historie og aktivitetene i elva opp gjennom hundreårene. 18 medlemmer møtte.

Torsdag 23. okt.
– SLEKT OG DATA - i kantina på Seiersten skole – ca 20 frammøtte. Torill Johnsen, leder i DIS-Norge, stilte opp på vårt åpne medlemsmøte med orientering om digital slektsforskning med DIS og demonstrerte slektsforsknings-program.

11. nov. og 18. nov.
– Kurs i Slektsforskning på data: på Seiersten skole. Det var 10 deltakere. Kurset var gratis, men vi håper jo at mange i etterkant får lyst til å melde seg inn i laget vårt.

Torsdag 4. des.
– Julemøte i samarbeid med Verneforeningen Gamle Drøbak i kantina på Seiersten ungdomsskole. Det var ca. 30 frammøtte. Temaet vårt var Fredningen av Handelshuset (Askautrudgården). Fremleggelse av rapport og orientering om spennende funn ved rådgiver Ingeborg Hvidsten fra Akershus Fylkeskommune, arkitekt David Brand og bygningsantikvar og Reidun Aasheim som er arkeolog fra UMB bidro med utfyllende opplysninger. Ca. 30 interesserte var til stede.

Regnskap for 2008

Resultatet viste et underskudd på kr. 10.103,78. Av dette var kr. 3.481,27 utgifter til stimerking, slik at det reelle driftsunderskuddet var kr. 6.622,49. Det gjenstår nå kr. 30.788,– av Sparebankfondets gave i 2005 (DnbNor) på kr. 75.000,–. Årsaken til driftsunderskuddet er lavere kontingentinngang, høyere utgifter til hjemmeside, møter og porto enn budsjettert.

Merking av stier og veier

Tidligere merkede stier har blitt ettersett og ryddet. Nytt er stiene fra Mien innerst i Bunnefjorden til Knardal og derfra til Brevik og så tilbake langs vestsida av Bunnefjorden. Kjell Roxrud og Johs Johannesen gjør en fin innsats med stiene. Vi er ikke ferdige med å skrive og sette opp alle tavlene ennå.

Kulturminneregistrering

Vi har et godt samarbeid med Anne Traaholt, vår fylkesarkeolog. De siste steinalderfunnene på Hallangen og også i Brevik, gir løfter om flere funn i Frogn som er veldig rik på kulturminner. Vi er oppfordret til å registrere i området på Dal hvor det planlegges en slalåmbakke. Ellers kan enhver interessert begynne å registrere i sitt eget nærområde i samarbeid med historielaget som formidler funn videre til fylkesarkeologene. Interesserte kan kontakte historielaget.

Deltakelse i Styrer og utvalg

Follo historielag: Historielagets representant i styret for Follo Historielag er leder Bjørg Andersen med Trine Skjellerud som vararepresentant.

Stiftelsen Follo Museum: Solveig Krogsrud har vært Follo historielags representant i Stiftelsen Follo Museums styre. Follo Museums representantskap: Tore Vik har representert Follo Historielag og Arne Jørstad har vært vara. Han tok over etter Åsmund Berg. Det er ca. ett møte i året.

Kontaktutvalget for kulturminnevern: Leder Bjørg Andersen har representert oss. Det har vært ett møte i året. . Frogn kulturråd: Vår representant i rådet har vært Solveig Krogsrud.

Web-sider

Håkon Falck Mycklands Gårdshistorie/Bygdebok på vår hjemmeside er populær blant slektsforskere og brukes stadig av Amta til spalten om betydningen av navn på gårder og steder. Vår webmaster, lagets leder, har også laget hjemmeside for Follo historielag og vedlikeholder også denne sammen med Siri Iversen fra Oppegård historielag.

Historielagets kontor

Vi har flyttet alt vårt fra kontoret på Ullerud til kjelleren i Bank 1. Banken lar oss være der gratis og har også bevilget oss kr. 7.500 kr til å kjøpe inn møbler til bruk når en skal jobbe med stoff i arkivet. Vi kan bare være der i bankens åpningstid.

Frogn, januar 2009
Frogn Historielags styre

Publisert 29.01.2009
 

Du er her: Forsiden / Arkivene / Nettsidearkiv / Årsmelding 2008 printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden