Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Vedtekter printericon a a a

VEDTEKTER FOR FROGN HISTORIELAG

§1 Formål

 1. Å fremme sansen for bygdas liv og arbeid i tidligere tider, språk og historie ved å samle sagn, folketoner, stedsnavn, slektshistoriske opplysninger og all slags muntlig tradisjon om sed og skikk i eldre tider.
 2. Ta vare på materielle verdier, dels ved å samle og arkivere alle slags skriftlige kilder som vedrører livet i bygda, dels ved å hjelpe folkemuseer og oldsakssamlinger med å registrere og verne om materielle verdier samt ved å arbeide aktivt for å fremme sansen for vern av hva tidligere slekter har etterlatt seg.
 3. Fungere som kontaktorgan til andre sammenslutninger eller institusjoner med historisk tilsnitt.

§2 Medlemskap

 1. Medlemmer av historielaget er alle som betaler den kontingent som årsmøtet til enhver tid bestemmer.
 2. Styret har myndighet til å utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemmene betaler ikke kontingent.
 3. Utmelding av historielaget skal skje skriftlig.d. Historielaget skal stå tilsluttet Follo Historielag og Landslaget for lokalhistorie.

§3 Årsmøtet

 • Årsmøtet er historielaget øverste myndighet. Historielaget avholder årsmøte innen utgangen av mars. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved skriftlig innkalling eller ved kunngjøring i lokalavisen.Stemmerett har alle som innen årsmøtet har betalt medlemskontingenten for foregående år. Hvert medlem har en stemme.De saker som ikke omtales spesielt i vedtektene avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.Årsmøtet behandler følgende saker:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Styrets årsmelding
  5. Revidert regnskap som følger kalenderåret
  6. Fastsettelse av kontingent for inneværende år
  7. Budsjett
  8. Valg av styre med varamedlemmer
  9. Valg av styreleder
  10. Valg av to revisorer
  11. Valg av valgkomité
  12. Arbeidsprogram for inneværende år
  13. Innkomne saker
 • Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet avholdes. Saker på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall.

§4 Ekstraordinært årsmøte

 • Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret , eller når minst 1/10 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for Årsmøtet.
 • Medlemmene skal ved innkallingen orienteres om hvilke saker som kreves behandlet. Kun saker som står på innkallingen kan behandles.

§5 Styret

 • Styret velges av årsmøtet og består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 • Styreleder velges av årsmøtet for 1 år ad gangen. For øvrig konstituerer styret seg selv, og oppnevner nestleder, sekretær og kasserer.
 • Styremedlemmene velges for 2 år.
 • Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer. Det velges 1 medlem hvert år.
 • Varamedlemmer og revisorer velges hvert år.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst styreleder eller nestleder, samt 2 styremedlemmer er til stede.
 • Styret har ansvaret for lagets løpende virksomhet og skal sørge for å samle medlemmene til møter og arrangementer. Større og viktige saker skal legges fram for årsmøtet.
 • Det skal føres protokoll for styremøter, medlemsmøter og årsmøter.
 • Styret bør hvert år søke offentlig støtte til lagets arbeid.

§6 Endringer av vedtekter

 • Endringer av vedtekter kan kun skje på årsmøtet og krever ¾ flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.
 • Forslag til endringer skal være styret i hende før årsskiftet.
 • Det skal fremgå av årsmøteinnkallingen at endring av vedtektene skal behandles.

§7 Oppløsning

 • Beslutning om oppløsning av laget kan bare skje etter samme regler som ved endring av vedtekter.
 • Årsmøtet bestemmer med simpelt flertall, hvordan lagets midler skal anvendes. Disse midler skal gå til beslektede formål.

Frogn, 8. mars    1978
Rev.  11. februar 1997
Rev.  26. februar 2008
Rev.    5. mars     2013

Publisert 26.02.2008
 

Du er her: Forsiden / Vedtekter printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden