Leder:
Morten Svinndal
mob: 909 80 401
info@frogn-historielag.org

Adresse:
Frogn Historielag
c/o leder Morten Svinndal
Åmålveien 47
1447 Drøbak

Bankgironr:
0530 49 53618

Kontingent
Enkeltmedlem - kr 300
1 Follominne inkludert
Familie/par - kr 400
1 Follominne inkludert

Du er her: Forsiden / Registrering printericon a a a

Akershus fylkeskommune - Kulturminnevern

På Akershus sin hjemmeside finner dere alt om funn også i Frogn kommune samt forslag til fredninger: Handelshuset i Drøbak med hage.
Froen gård med hageanlegg og landskapet med gårder rundt .

Vår kontakt i Akershus fylke for Arkeologi og kulturminner er arkeolog Anne Traaholt. (epost)

Kulturminnebegreper er forklart i Veiledning til begrepsapparatet

Lokalhistorisk institutt om historielags oppgaver der registreringer er nevnt som punkt D.

Kulturminneregistrering

registreringskart
Klikk på bildet hvis du vil ha et stort
kart. (733 Kb)
KARTLEGGING AV KULTURMINNER SØR I FROGN
Rapport fra Frogn historielag 2004

Veilleder og rapportskriver er arkeolog og kunsthistoriker Sjur Harby.

1. Bakgrunn

Kartleggingen av kulturminner sør i Frogn har vært et samarbeidsprosjekt mellom grunneiere, Frogn historielag, Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging (NIJOS), Frogn kommune og Akershus Fylkeskommune. Både grunneiere og Frogn historielag har sett området som spesielt interessant i og med det allerede fantes mange kulturminner som var registret i Fornminneregisteret. Gjennom kontakt med de to parter ble det enighet om å forsøke å få satt i gang et prosjekt. Frogn kommune ble brakt inn i bildet. Positiv respons fra kommunen førte til at det ble tatt kontakt med NIJOS. Det viste seg at det var mulig å knytte vårt prosjekt til Landbruks-og matdepartementets opplegg ”Miljøregistrering i skog” hvor NIJOS var ansvarlig for den delen som angår kulturminner.
 

(OBS: NIJOS og NISK ble slått sammen i 2006 til Norsk Institutt for skog og landskap )

Prosjektet er gjennomført i tidsrommet april-desember 2004.

Det er funnet interessante kulturminner, blant annet hulveier av svært gammel dato som ikke tidligere er registrert på kartverk e.l. for området øst for Odalsbekken og nord for Skiphelle.
På bakgrunn av dette ble det igangsatt et arbeid for å identifisere og registrere kulturminner i området generelt og hulveier spesielt.

2. Mål

For Frogn historielag har målet for aktiviteten vært:
- finne og dokumentere kulturminner i et nærmere definert område i søndre del av Frogn
- styrke lokalkunnskap og på den måten bidra til en god forvaltning av arealene til beste for allmennheten
- utvikle en viktig aktivitet for å engasjere historielagets medlemmer.

3. Gjennomføring

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden april-oktober 2004. De som deltok i registreringsarbeidet var medlemmer av Frogn historielag.

Før feltarbeidet startet opp holdt arkeolog Sjur Harby ved NIJOS et introduksjonskurs for deltakerne. Det var først en teoretisk gjennomgang i NIJOS’ lokaler på Ås. Deretter ble det foretatt en befaring i det aktuelle området hvor den viktigste veiledningen ble gitt.

15 medlemmer ( av i alt 153) deltok på kurset og 12 av disse gjennomførte registreringer. De ble delt i 3 grupper med hvert sitt område. Omfanget av feltarbeidet var som følger:
- Gruppe 1: 4 deltakere, 4 turer, ca. 60 persontimer
- Gruppe 2: 4 deltakere, 4 turer, ca 45 persontimer
- Gruppe 3: 4 deltakere, 4 turer, ca. 40 persontimer.

I oktober, henholdsvis den 12., 14. og 23., ble 20 lokaliteter kontrollert av arkeolog Sjur Harby. Det deltok medlemmer av gruppene på disse befaringene.

4. De viktigste resultatene

Det ble i alt registrert og dokumentert 32 kulturminner. Det går fram av det vedlagte kartet hvor kulturminnene ble funnet. Av kartet går det også fram at det tidligere er gjort funn som alt finnes registrert i Askeladden – Riksantikvarens database for kulturminner (tidligere Fornminneregisteret). De funnene som er gjort, er hovedsakelig i skogsterreng. Typene av kulturminner som er dokumentert er:

- Ferdsel – hulveier, til dels flere veifar ved siden av hverandre og dessuten rester av en gammel ferdselsveg.

- Gravminne – gravhaug funnet i kantsonen mellom dyrket mark og skog

- Jakt og fangst - fangstgroper ble funnet på tre lokaliteter, til dels flere graver ved siden av hverandre

- Bosetning og dyrking – dette gjelder dels rydningsrøyser og steingjerder, men det er også funnet rester etter flere husmannsplasser. Funnene består av hustufter med peisrøys og rydningsrøyser. Dessuten grunnmursrester fra potetkjellere o.l.

- Teknisk/industriell virksomhet – isdammer, møller, sag.

- Annet – hoppbakke.

Dessuten har arkeolog Frode Pilskog fra Akershus fylkeskommune på et tidligere tidspunkt funnet og dokumentert en heller som er registrert som boplass.

Seks av registreringene som er gjort av historielagets medlemmer, gjelder lokaliteter som etter Kulturminnelovens § 4 kan være automatisk fredet.

Mer detaljert beskrivelse av funnene er gitt av Harby (2005).

5. Evaluering

Resultatet av feltarbeidet viser et betydelig antall nye funn av kulturminner som ikke er registrert tidligere og som kanskje ville gått i glemmeboken og forsvunnet. Det viser også at det er et stort potensial for nye funn i området.
Prosjektet har også avdekket et behov for å innhente mer historisk kunnskap spesielt tilknyttet husmannsplasser og tidligere bosetninger.

Sett fra historielagets ståsted, har et viktig resultat vært at en del medlemmer både har blitt opplært i hvorledes en skal lete etter kulturminner og også har fått erfaring i hvorledes slik virksomhet kan gjennomføres i praksis. Denne kompetansen vil historielaget kunne stille til kommunens disposisjon i forbindelse med planarbeide og generell lokalhistorisk aktivitet.

Prosjektet startet opp med kurs relativt raskt etter at avtale med Frogn kommune om støtte til prosjektet var avklart. Dette var årsaken til at bare en liten del av historielagets medlemmer ble med på introduksjonskurset. For fremtiden vil det være nyttig for historielaget å få arrangert nytt kurs for interesserte medlemmer. Et slikt kurs bør være noe mer omfattende.

Det er vår erfaring at registreringsarbeid bør starte tidlig på våren. Beste tidspunktet er like etter snøen har gått og før vegetasjonen har utviklet seg så mye at marken blir dekket.

Under registreringsarbeidet var det en god del usikkerhet blant deltakerne om en sto overfor et ”ekte” kulturminne og i en del tilfeller hva slags kulturminne det dreide seg om. Under den delen av registreringsarbeidet som besto i kvalitetssikring av de registrerte kulturminnene, ville det vært verdifullt om enda flere av deltakerne i gruppene hadde deltatt.

Sett ut fra de målene historielaget hadde satt for prosjektet kan det sammenfatningsvis sies følgende:

- Det er funnet og dokumentert en rekke kulturminner i søndre del av Frogn. Det er imidlertid fortsatt store arealer i denne delen av kommunen hvor tilfredsstillende registrering ikke er foretatt. Det venter også nye oppgaver i andre deler av kommunen.

- Prosjektet har bidratt til at en del medlemmer har ervervet økt lokalkunnskap. Det er imidlertid viktig at flere medlemmer engasjeres i denne aktiviteten og at større områder trekkes inn.

- Kulturminneregistrering har vist seg å være en nyttig og sentral aktivitet for historielaget som flere av medlemmene bør stimuleres til å delta i.

6. Det videre arbeidet

Fortsatt aktivitet

Som nevnt ovenfor, bør feltarbeidet fortsette våren og sommeren 2005. De som har deltatt tidligere bør oppfordres til å fortsette, og det bør tas initiativ til nytt kurs for flere av historielagets medlemmer.

Presentasjon

De viktigste resultatene fra prosjektet ble presentert på at åpent møte i Frogn rådhus onsdag 15. desember. Arkeolog Sjur Harby redegjorde for resultatene og fylkesarkeolog Frode Pilskog hadde også et innlegg.

Akershus Amtstidende og Lokal TV i Follo har omtalt prosjektet og de viktigste resultatene. Det vil også komme en artikkel i Pensjonistnytt.

Gjennomføring av formidlingstiltak

Det materialet som foreligger, og som er blitt presentert i rapporten fra NIJOS (Harby l.c.) må gjøres kjent. Dette kan skje ved at det blir satt opp informasjonstavler på sentrale utgangspunkt for vandringer (f.eks. ved parkeringsplassen på Røis, ved Skiphelle og på Solbergstrand). Det er også viktig at i alle fall en del av funnene blir merket i terrenget slik at det er mulig å finne fram til dem med hjelp av kartet.

Oppsetting av informasjonstavler og merker i utmark krever samtykke fra grunneier. Frogn historielag ønsker i samråd med grunneiere og Frogn kommune å foreta slik merking.

Utgifter til slik merking er ikke inkludert i kostnadsrammen for prosjektet. Det må derfor søkes om ekstra midler for å få gjennomført dette. Det vil være naturlig at Frogn historielag utarbeider budsjett for dette og i samarbeide med Frogn kommune søker om midler fra ulike kilder som Miljøverndepartementet, Akershus fylkeskommune m.fl.

Det bør utarbeides en beskrivelse av området med kart og omtale av de ulike typene av kulturminner og hvor de finnes. En slik beskrivelse vil kunne være et viktig hjelpemiddel for formidling av lokalhistorie i skolen. Historielagets gruppe for lokalhistorie i skolen kan finne en aktuell arbeidsoppgave på dette feltet. Rapporten fra NIJOS bør være å finne på ”det lokalhistoriske rommet” på Frogn bibliotek.

Det er viktig at funnene blir formidlet til skolene slik at de kan brukes i undervisningen. I den forbindelse foregår det allerede i dag en utstrakt bruk av den nordre delen av området i undervisningen ved Dyrløkkeåsen skole.

NIJOS og NISK ble slått sammen i 2006 til Norsk Institutt for skog og landskap

Publisert 21.03.2005
(sist oppdatert 24.09.2017)
 

Du er her: Forsiden / Registrering printericon a a a

 
forsiden | program | styret | grupper | minneord | høringsutvalget | laura brun | vedtekter | utgivelser | slektsgransking | historiske stier | registrering
frogns historie | arkivene | innmelding | lenker | til toppen av siden